Jaarverslag 2019 en Uitvoeringsprogramma 2020

Technische vragen op Raadsmededeling 02-2020

1. In hoofdstuk 5.1. is aangegeven dat Roosendaal niet volledig voldoet aan de gestelde norm. Dit komt omdat 1 VTH-document t.w. het Uitvoeringsprogramma te laat is vastgesteld. Wat is de reden hiervan en wat is de consequentie?
2. In hoofdstuk 6.1 wordt de Omgevingswet genoemd met een aantal verbeterdoelen. Wat is de stand van zaken voor Roosendaal? Is wellicht goed mogelijk te verduidelijken aan de hand van een nieuwe themabijeenkomst?
3. In hoofdstuk 6.1. Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Punt 3 geeft aan dat de gemeente slechts of een aannemer werkt met een goedgekeurde methode voor kwaliteitsbewaking. Wat is de taak/rol van de gemeente als deze aannemer hieraan niet voldoet? Is er een vervolgplan B?
4. Bij stikstofproblematiek is aangegeven dat bij grondgravingen niet aan de regels wordt voldaan. Dit levert in de praktijk kennelijk problemen op. Wat zijn deze problemen en wat zijn de vervolgstappen hierbij om deze problemen op te lossen?
5. In het kader van Samen Sterk in Brabant wordt nauw samengewerkt met de Boa’s. Wat is de aanpak en zijn er concrete resultaten weer te geven?
6. In geval van werken op basis van feiten, analyses en data, wordt gesproken over een risicoanalyse-systematiek. Is hier een plan van aanpak voor?
7. In geval van slimmer handhaven wordt gesproken over handhaving op een andere manier. Is hier een tijdpad voor bedacht met heldere doelen en resultaatafspraken?
8. In hoofdstuk 7 monitoring wordt gesproken over een mogelijke enquête vanuit de De6werkgroep. Wat is de stand van zaken hierin?
9. In hoofdstuk 8 gestelde doelen wordt per onderwerp de stand van zaken in het kort beschreven. Het valt ons op dat dit vaak heel algemeen is neergezet, zoals ‘loopt volgens planning’, ‘er is een convenant gesloten gericht op de uitwisseling van informatie in de aanpak van drugscriminaliteit met politie Zeeland-West-Brabant’, ‘er is een 0-meting uitgevoerd’, ‘geen bijzonderheden te melden (asbesthoudende dakbedekking)’, ‘moet nog worden aangepakt (Actieplan Futureproof)’, ‘implementatie basispakket VRMWB moet nog worden opgepakt’, ‘informatie gestuurd toezicht OMWB er is een begin gemaakt’, ‘afspraken veiligheidsniveau Brzo-bedrijven dienen nog te worden gemaakt’, ‘voorkomen dat bedrijven die niet gewenst zijn, is een punt van voortdurende aandacht’. Kortom: in een aantal gevallen is geen concrete voortgang zichtbaar, geen plan van aanpak noch een indicatie van een ontwikkeld tijdpad.
10. In hoofdstuk 9 Capaciteit is een tabel opgenomen met urenraming 2020. Het was mooier geweest om hierbij ook de urenbesteding van bijvoorbeeld 2019 te betrekken. Dan wordt inzicht gegeven in ontwikkeling, haalbaarheid en kan beter inzicht gegeven worden in mogelijke herprioriterring?
11. In hoofdstuk 9.2. Formatie is de beschikbare formatie opgesomd. Is hierbij een relatie gelegd naar benodigde capaciteit?
12. In hoofdstuk 10.1 worden 9 monumenten genoemd die in slechte staat van onderhoud zijn. Wordt hier actie op gezet vanuit de gemeente?
13. Hoofdstuk 10.4 Brandveiligheid. Het bestuur van de VRMWB heeft zorginstellingen als nummer 1 op de prioriteitenlijst geplaatst. Hoe verhoudt zich dat met de opmerking in hoofdstuk 8 ‘voorkomen van achteruitgang van het brandbeveiligingsniveau in de zorgsector’. Daar wordt nl. aangegeven dat er geen signalen zijn, waarvan geconcludeerd kan worden dat het toezicht moet worden geïntensiveerd. Het lijkt erop dat enerzijds de gemeente hier geen
actieve houding aanhoudt en dat er vervolgens geen consistentie bestaat tussen gemeente en het bestuur van VRMWB die brandveiligheid in de zorgsector op nummer 1 van prioriteitenlijst plaatst?
14. Hoofdstuk 10.4.2. Toezicht gemeente bij Horeca-inrichtingen op het gebied van brandveiligheid wordt een urenplanning van 2,3 uur per dossier begroot. Is dat een realistisch aantal uur?
15. Hoofdstuk 10.5. Milieu. Voor 2020 zijn een aantal thema’s geselecteerd voor nader onderzoek. Is hierbij ook een strategisch plan bedacht voor bijvoorbeeld elektrische vervoermiddelen en met name van afvoer van milieuvervuilende accu’s?
16. Hoofdstuk 11. Communicatie. Nieuwe vormen van communicatie vragen een goed samenspel tussen informatievoorziening, bestuurlijk optreden en aanpak van communicatie. Is hiervoor een communicatieplan aanwezig met ook een juiste verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden?

Voor een download van deze termijn, zie link : LINK