Kerncentrales Doel

Iets meer dan een jaar geleden, tijdens de raadsvergadering van 14 januari 2016, werd de motie verklaring Doel unaniem door de raad van Roosendaal aanvaard. De motie bestond ook uit een verklaring waarin de raad Burgemeester Niederer o.a. opriep om met gemeenten, provincie, enz. in overleg te treden over ontwikkelingen m.b.t. de kerncentrales in Doel.

In het tussenliggende jaar is ook landelijk het een en ander gebeurd. In juni vroeg de Kamer bij motie de minister er bij de Belgen op aan te dringen hun centrales te sluiten en Schultz heeft dat verzoek ook (in juni) overgebracht. Ook in Duitsland en Luxemburg is de regering duidelijk in hun standpunt dat de met Doel vergelijkbare verouderde centrales bij Tihange per direct gesloten moeten worden. Dit standpunt hebben zij medegedeeld aan de regering in België.

De situatie rond de veiligheid van Doel is niet verbeterd.

Op woensdag 7 december jongstleden sprak de commissie voor lnfrastructuur en Milieu in de Tweede Kamer onder andere over de nucleaire veiligheid van de 4 kerncentrales bij Doel. Het Belgische Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) is intussen ook bezorgd over hoe Electrabel (de exploitant van de kerncentrales) omgaat met het risico op brand. En het blijkt dat Electrabel radioactief afval opslaat op het terrein bij de centrale omdat zij niet meer geaccrediteerd is om het kernafval te mogen vervoeren.

Op 22 december 20L6 stelden diverse fracties 2$-uurs vragen m.b.t. de ondersteuning van Bergen op Zoom in dit dossier. Uit de antwoorden blijkt dat er voldoende wordt ingezet op overleg. Maar ook wordt duidelijk dat de portefeuillehouder de lijn van de bestuurlijke adviesgroep Nucleaire Veiligheid Schelderegio volgt en zich niet wil aansluiten bij de ‘hardere lijn ‘van de gemeente Bergen op Zoom en enkele andere gemeenten. Deze hardere lijn bestaat, door de onmogelijkheid van inspraak in een milieueffect rapportage, uit juridische procedures bij de civiele rechtbank. Uit de antwoorden blijkt weinig urgentiegevoel.

In West-Brabant zijn veel mensen ongerust over de situatie in Doel. Transparantie over incidenten en bijbehorende communicatie kunnen de mensen niet geruststellen. Het draagvlak voor Doel in West-Brabant wordt steeds kleiner.

Vragen:
1. Is het verschil tussen de aanpak van de bestuurlijke adviesgroep en de aanpak van Bergen op Zoom c.s. dat de eerste aanpak zich richt op sluiting over 10 jaar van de centrales en de laatste aanpak zich richt op directe sluiting?
2. Welke juridische mogelijkheden ziet u, en wat vindt u van deze mogelijkheden?
3. Zo ja, waarom kiest de gemeente Roosendaal voor de tweede aanpak en niet voor de eerste waarin aangedrongen wordt op directe sluiting?
4. Waarom wijkt de gemeente Roosendaal af van wat onze buurgemeenten en de tweede kamer en de regeríngen van Duitsland en Luxemburg doen, namelijk het signaal afgeven dat wij vinden dat dergelijke verouderde centrales per direct moeten sluiten?
5. Waarom kiest de gemeente Roosendaal voor de bestuurlijke weg en niet voor het urgentiegevoel?

Voor beantwoording, zie link : LINK