Lang Leve Kunst

Het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau toont aan dat vereenzaming onder ouderen toeneemt. Uit onderzoek blijkt ook dat cultuur een middel is om vereenzaming tegen te gaan; Het kan ouderen weer activeren en hun kwaliteit van leven verbeteren.
Het leggen van verbindingen tussen kunst & cultuur en zorg & welzijn is dus van groot belang.

Cultuur en zorg & welzijn zijn beleidsterreinen die onder de regie van de gemeente vallen.
Er zijn geen wettelijke kaders die gemeenten verplicht om cultuurdeelname onder ouderen te bevorderen, maar gemeenten hebben wel de verantwoordelijkheid om de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van burgers te stimuleren.

Het programma Lang Leve Kunst ( Op weg naar Age Friendly Cities 2017-2020) heeft als doel cultuurparticipatie voor ouderen te verbeteren en te stimuleren, tot 2020 is er een subsidieregeling. Het programma heeft als doel om verbindingen te leggen tussen gemeenten en culturele instellingen en samen te werken aan het verduurzamen van actieve cultuurparticipatie door ouderen, binnen het cultuur- en WMO-beleid.
De gemeente en de culturele instelling doorlopen een tweejarig traject waar samenwerking tussen kunst & cultuur en zorg & welzijn en ondernemerschap centraal staan. Er zijn drie edities: 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020. Per editie doen er vijf tot zeven steden mee. Er is nog steeds een mogelijkheid om subsidie aan te vragen.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft de volgende vragen voor het college:

De Roosendaalse Lijst is van mening dat samenwerking en initiatieven binnen en buiten de cultuursector een positieve bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke vraagstukken zoals eenzaamheid.

1. Kunt u ons op de hoogte stellen van de evaluatie van dit traject?
2. Bent u bereid de mogelijkheden te onderzoeken en daarvoor subsidie aan te vragen en aan te sluiten bij dit traject? Graag een toelichting

De RL vindt het belangrijk om behoefte van ouderen (toekomstige ouderen) in beeld te brengen. In diverse gemeenten is er samenwerking met studenten van Hogescholen om maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken in samenwerking met culturele en maatschappelijke organisaties.

3. Hoe kijkt het college hier tegenaan en wil het college hier het initiatief in nemen? Graag een toelichting.

Voor beantwoording, zie link : LINK