Muziek- en Cultuurhuis

Muziekhuis
In RM 52B-2015 geeft u aan dat de marktconsultatie inzake de exploitatie van de Suite als een Muziekhuis is afgerond. Op basis van dit onderzoek gekozen is gekozen om de Suite tot en met seizoen 2017-2018 te exploiteren als Muziekhuis, bedoeld voor aanbieders/beoefenaars van muziek- en aanverwante activiteiten.

Om tot een gezonde exploitatie te komen was wel verbreding van het aanbod nodig waarbij andersoortige cultuuractiviteiten welkom waren. U stelde zich ten doel de bezettingsgraad en de huuropbrengsten op substantieel niveau te brengen. Om dit vorm te geven zou een kwartiermaker worden aangesteld, zodanig dat vanaf 2018 een externe partij het kon overnemen.

Cultuurhuis
In RM 56B-2015 wordt gesproken over een Cultuurhuis voor de huisvesting van TIURI, docenten beeldende kunst, de Stichting PLAK en Drie Maal Plankenkoorts. Voor de korte termijn zouden deze in het EKP gehuisvest worden en daarna (vanaf 2018) in een vrijvallende onderwijslocatie. Over de huursom van de docenten, Plak en Driemaal Plankenkoorts zouden afspraken gemaakt worden. Voor TIURI veranderde er op dat gebied niks.

De Roosendaalse Lijst heeft over deze Raadsmededelingen nu enkele vragen:

52B-2015 Muziekhuis:

1. Is er inmiddels een kwartiermaker benoemd? Zo ja, per wanneer en wat zijn tot nu toe zijn/haar concrete bevindingen en resultaten? Tot wanneer blijft hij/zij? (het kenmerk van een kwartiermaker is dat die tijdelijk zijn)
2. Is het aanbod van activiteiten nu op peil en wat voor soort activiteiten zijn er, naast muziek, bijgekomen? Graag een toelichting hierop.
3. Hoe hoog is de bezettingsgraad momenteel en is dat onder of boven de verwachtingen en waarom?
4. Lopen de huuropbrengsten parallel met de verwachtingen? Graag een toelichting hierop, aangevuld met cijfers.
5. Zijn er nog ontwikkelingen te melden op dit dossier en zo ja welke??

56B-2015 Cultuurhuis:
6. Zijn er inmiddels afspraken gemaakt over de huurprijzen, zoals vermeld in de Raadsmededeling? (met de docenten, Plak en Plankenkoorts) Zo ja, hoe luiden die afspraken? Zo nee, waarom niet?
7. Is er op dit moment sprake van betalingsachterstanden voor het gebruik van de EKP en zo ja door wie en welke maatregelen heeft u getroffen?
8. Zijn er nog ontwikkelingen te melden op dit dossier en zo ja welke?

Voor beantwoording, zie link : LINK