Nieuwe Marktverordening

Mede naar aanleiding van de Beeldvormende Raadsbijeenkomst van 24 maart jl., heeft de fractie van de Roosendaalse Lijst een aantal verduidelijkende vragen over het raadsvoorstel nieuwe marktverordening.

1. De nieuwe marktverordening sluit aan bij de doelstellingen van het project vermindering regeldruk en is gericht op het beperken van de administratieve lasten. Daarbij beoogt deze nieuwe marktregeling meer flexibiliteit ter verbetering van het ondernemersklimaat.
Kan het college toelichten hoe artikel 10 – waarin de voorwaarden voor het overschrijven van een vergunning van een vaste standplaats worden vermeld – zich verhoudt tot de beoogde flexibiliteit en beperking van de administratieve lasten?

2. Staat de nieuwe marktregeling toe dat een vergunning voor een vaste standplaats wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar, in geval van verkoop van het marktbedrijf? Graag een toelichting.

3. In de huidige situatie is het zo dat de marktmeester aanspreekpunt is voor alle zaken die op de markt aan de orde zijn. In de nieuwe regeling worden de taken over meerdere aanspreekpunten verdeeld.
Kan het college nader toelichten waarom dit in het belang is van de marktondernemers en dus een verbetering is ten opzichte van de huidige situatie?

4. In de nieuwe opzet verdwijnt de Marktadviescommissie als adviesorgaan. Uit de inspraak van 24 maart jl. van dhr. Teunissen kwam naar voren dat dit als onwenselijk wordt ervaren en dat voor een goede samenwerking tussen marktkooplieden en de gemeente de marktadviescommissie in stand moet blijven.
Hoe wordt deze samenwerking in de toekomstige situatie geborgd en hoe wordt de kennis die bij de marktadviescommissie zit geborgd? (Denk hierbij o.a. aan de landelijke trends en ontwikkelingen die door de marktadviescommissie worden gevolgd).
Heeft het college contact gehad met andere gemeenten die werken zonder een marktadviescommissie? Zo ja, wat zijn de ervaringen? Zo niet, waarom niet?

5. Tijdens de inspraak van 24 maart jl. gaf dhr. van Goor aan dat de nieuwe marktverordening één op één is overgenomen van de gemeente Drechtsteden, maar dat de situatie in Roosendaal niet vergelijkbaar is met de situatie in de Drechtsteden. Kunt u een nadere toelichting geven op hoe de nieuwe marktverordening tot stand is gekomen?

Voor beantwoording, zie link : LINK