Ontwikkelingen in Wouw

In Wouw loopt momenteel een burgerinitiatief ter revitalisering/herindeling van het plan “Geerhoek”. Het betreft hier een gebied van ongeveer 20.000 m2 en handelt om het plangebied Geerhoek/Kloosterstraat/Strijp. In dit gebied is naast woningbouw onder andere ook basisschool “de Stappen” en multifunctioneel centrum “De Geerhoek” gesitueerd.

Tevens wordt onderzocht of er ruimte is voor de bouw van huur- en koopappartementen, CPO-woningen, groepswonen en een ondergrondse garage.

Inmiddels hebben de initiatiefnemers ook al een informatiebijeenkomst gehouden voor omwonenden.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft over deze ontwikkelingen een aantal vragen.

1. In hoeverre bent u bekend met de burgerinitiatief en hoe staat u hier tegenover?

2. Zijn er al gesprekken gevoerd door de initiatiefnemers met de gemeente en zo ja, wat is het resultaat van deze gesprekken geweest?

3. Kunt u inhoudelijk al iets delen over het burgerinitiatief en zo ja, wat?

4. Wat is op dit moment de status van het burgerinitiatief en hoe ziet het eventuele vervolgtraject eruit?

5. Ook de Dorpsraad is gesprekspartner bij dit initiatief. Heeft u met de Dorpsraad hier al over gesproken of gaat u dat nog doen?

6. Welke rol ziet u hierbij voor de Dorpsraad?

7. In Wouw lopen momenteel nog tal van andere ontwikkelingen zoals het project rondom het sportpark (beweeg- en doe park) en het in stand houden van de Lambertuskerk. Kunnen deze particuliere initiatieven rekenen op gemeentelijke ondersteuning en zo ja, in welke vorm?

Voor beantwoording, zie link : LINK