Overheadkosten – BBV aanpassing

De gemeentelijke begroting en jaarrekening dienen te worden vastgesteld conform de richtlijnen van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). In dit besluit wordt nu een aantal aanpassingen doorgevoerd. Een belangrijke wijziging is de verplichting om een aparte paragraaf “overhead” op te nemen. Momenteel wordt gewerkt met een paragraaf “bedrijfsvoering”. Met deze wijziging beoogt men meer inzicht te bieden in de wijze van doorberekening van kosten naar een product (kostprijsberekening) en dit is weer belangrijk voor het vaststellen van o.a. gemeentelijke tarieven. Tot op heden stelde de Raad enkel de manier van tarifering vast (bijvoorbeeld iets moet kostendekkend zijn) maar had geen/nauwelijks inzicht in de kosten die aan het tarief ten grondslag lagen, met name de opslag van indirecte kosten voor bijvoorbeeld huisvesting, automatisering, loonkosten en organisatie. Met de aanpassing in het BBV zou hier meer inzicht in moeten komen. De Roosendaalse Lijst juicht deze aanpassing toe maar heeft hierover nog wel enkele vragen:

1. Bent u bekend met deze aanpassing in het BBV en vindt u deze aanpassing van toegevoegde waarde en waarom?
2. Met ingang van welk begrotingsjaar wordt deze aanpassing doorgevoerd in het BBV en dus ook in de gemeentelijke begroting?
3. Kunt u al iets zeggen over hoe deze nieuwe paragraaf er uit komt te zien en waarom?
4. Komt de huidige paragraaf “ bedrijfsvoering” door deze vernieuwing te vervallen?
5. Wordt, en zo ja hoe, de auditcommissie betrokken in de nieuwe opzet?
6. Is deze aanpassing voornamelijk van “cosmetische” aard (beter inzicht verschaffen) of zijn er ook andere consequenties aan verbonden?
7. Op het laatst gehouden VNG-congres gemeentefinanciën is ook gesproken over meerdere aanpassingen en vernieuwingen in het BBV. Kunt u daar in het kort al iets over zeggen?

Voor beantwoording, zie link : LINK