Overlast Molenstraat

MolenstraatVia een aantal bewoners van de Molenstraat ontvingen wij een uitgebreide lijst met klachten over zaken welke de leefbaarheid sterk verstoren en gevaarlijke situaties veroorzaken. Onderstaand een korte samenvatting:

Een doorn in het oog vormt de situatie rondom de twee Poolse supermarkten Swojska Chata en ODRA. Problemen worden veroorzaakt door vrachtwagens welke de winkels bevoorraden (waar eigenlijk geen plaats voor is) vanaf de Molenstraat. Dit veroozaakt gevaarlijke situaties voor passerend verkeer, opstoppingen en ergernissen. Ook bezoekers van de twee winkels parkeren vaak kris/kras hun auto’s op de stoep, voor uitritten, brandgangen of gewoon op de weg. Daarnaast is er sprake van enorme vervuiling, openbaar urineren, dronkenschap, harde muziek vanuit de auto’s en ronkende motors. Aangezien de winkels dagelijks lot 22.00 uur open zijn duurt de overlast tot minimaal deze tijd.

Bij de snackbars lsis en Molenaar doen zich gelijksoortige situaties voor. Ook op andere plekken in de Molenstraat, (o.a. bU het historische straatje richting het Koetshuis) kan men ongezien illegale zaken ondernemen en rotzooi achter laten, hetgeen ook gebeurt. Voorts wordt geklaagd over het parkeren voor de entree van Hogestede hetgeen eigenlijk een branduitgang is. Daarnaast wordt opgemerkt dat vooral bij goed weer groepen Polen zich bezatten op en samenscholen rondom geplaatste bankjes in de Molenstraat.

De Roosendaalse Lijst heeft onderstaande vragen hierover:

1. Bent u bekend met de beschreven situaties en zo ja, wat vindt u hiervan?
2. lndien ja, bent u al in gesprek met de winkeliers om te komen te oplossingen?
3. Bent u bereid op te treden/te handhaven tegen deze gevaarlijke en overlastgevende
situaties en zo ja wanneer, hoe en in welke frequentie?
4. Geschiedt e.e.a. conform het thans vigerende bestemmingsplan?
5. Klopt het dat er geen gebruik kan worden gemaakt van veilige bevoorradingplekken
t.b.v. de Poolse winkels met grote vrachtauto’s? Zo ja, kunt u deze
alsnog creëren of anderszins zorgdragen voor een meer veilige situatie?

Voor beantwoording, zie link: LINK