Overnemen aanbevelingen armoedebeleid van Rekenkamer

We hebben het rapport en de aanbevelingen van de rekenkamer ontvangen. Het college geeft in het raadsvoorstel aan alle aanbevelingen over te nemen, doch geeft in het rapport in haar reactie soms geen duidelijke acties weer op de aanbevelingen.

We hebben dan ook de volgende vragen voor de wethouder om de acties duidelijk te maken:

Bij aanbeveling 3 wordt geadviseerd “een analyse en samenhangend beleid te maken voor arbeidsparticipatie voor mensen rond het sociaal minimum inkomen, waarbij door de rekenkamer aangeraden wordt een politieke afweging te maken om instrumenten zoals mogelijkheden tot kwijtschelding en het verlenen van compensatie bij uitstroom naar werk in te zetten”

De reactie van het college is:” We zullen deze aanbeveling meenemen”
Vraag 1. Bent u voornemens daadwerkelijk, en zo ja op welke termijn, instrumenten als kwijtschelding en compensaties inzetten om een uitweg uit de armoedeval mogelijk te maken en arbeidsparticipatie te stimuleren, of moet u de afweging nog maken? Wat is het verwachte benodigde budget voor deze instrumenten?

Bij aanbeveling 4 gaat het over de aanbevelingen van het NIBUD, waar bij punt 4.4 aanbevolen wordt om “rekening te houden met verschillen in kosten tussen paren met jonge en oudere kinderen.”
Reactie college: “we zullen dit in overweging nemen”
Uit het onderzoek van de rekenkamer blijkt dat vooral gezinnen met oudere kinderen maandelijks 257 tot 304 euro substantieel tekort komen tov andere doelgroepen.
Vraag 2. Bent u voornemens direct ervoor te zorgen dat doelgroepen die substantieel tekort komen zoals paren met oudere kinderen extra ondersteuning krijgen? Indien nee, waarom niet? Indien ja welke ondersteuning en wat is het verwachte benodigde budget?

Het NIBUD adviseert bij haar 5de aanbeveling (4,5) ook “Aan volwassenen een tegemoetkoming te verstrekken in de kosten voor sportieve en/of sociaal-culturele activiteiten.”
Reactie college: ” Ook dit zullen we in overweging nemen, aangezien we dit zelf ook al hadden geconstateerd”.
Vraag 3. Bent u voornemens een tegemoetkoming te verstrekken aan volwassenen in de kosten voor sportieve en/of sociaal-culturele activiteiten? Indien nee, waarom niet? Indien ja, op welke termijn, in welke vorm en wat is het verwachte benodigde budget?

Aanbeveling 5 en 6 van de rekenkamer gaan vooral over communicatie en informeren.
Reactie college: “eind 2016 hebben we reeds een campagne gehouden en die gaan we jaarlijks herhalen, dus we doen het al”
Deze beide aanbevelingen hebben ook te maken met het feit dat de rekenkamer constateert dat er een nieuwe, snel groeiende groep armoede ontstaat bij werkenden (laagbetaalde of deeltijdbanen, zzp-ers en kleine ondernemers).
Vraag 4: Wat gaat het college doen om in de bestaande communicatie en informatie deze nieuwe groep werkenden met armoede te signaleren en te bereiken?.

Voor beantwoording, zie link : LINK