Overschrijding BUIG gelden

Wij vernamen via bndestem.nl en later via RM 16O-2016 dat er over dit jaar (2016) 8 ton en voor volgend jaar (2017) 7,5 ton extra nodig is om de bijstandsuitkeringen te betalen. Als oorzaak wordt onder andere genoemd: sluiting van grote bedrijven zoals Philip Morris, Tetrapak en Philips. De wethouder geeft aan dit tekort deels op te kunnen vangen met extra geld uit Den Haag.

http://www.bndestem.nl/regio/roosendaal/meer-roosendalers-komen-in-bijstand-terecht-1.5762626

De Fractie van de Roosendaalse Lijst heeft enkele vragen hierover:

1. Sluiting van de genoemde bedrijven is al langer bekend; hiervan was al sprake bij opmaak van de begroting 2016. Waarom is er in de begroting 2016 dan geen/niet voldoende rekening mee gehouden?
2. Hoeveel oud-medewerkers van Philips, Philip Morris en Tetrapak maken nu gebruik van een uitkering ihkv de Participatiewet tlv de gemeente Roosendaal of gaan in de loop van 2016/2017 hier (wellicht) gebruik van maken? (in aantallen en geld).
3. In hoeverre heeft de ontslagronde bij V&D al invloed op deze prognoses?
4. Met de vangnetregeling kunnen niet alle tekorten terug worden ontvangen. Hoeveel bedraagt het verwachte tekort over 2016 en 2017 op de BUIG-gelden (uitkeringsgelden) en hoeveel daarvan wordt gecompenseerd middels de vangnetregeling.
5. Hoeveel bedraagt het werkelijke tekort over de Buiggelden in 2015?
6. In de RM spreekt u ondermeer over afdichting van het tekort van 2016 met geld uit de vangnetregeling 2015. Is dit in het kader van de BBV toegestaan en leidt dit dan niet tot extra tekorten in 2015 waarvoor het geld eigenlijk bestemd is?
7. Heeft u inzicht in aantallen instromers vanuit de WW in de Bijstand? Zoja, bent u toch nog verrast door de genoemde tekorten?
8. In hoeverre worden de prognoses later nog positief beinvloed door uitvoering van het EAP en in welke mate/hoe speelt het EAP in op deze cijfers?
9. In de RM vindt u 3% afname van het bijstandsvolume over 2016 (52 bijstandsgerechtigden) al ambitieus. Hij rijmt u dit met uw ambities uit het AEP om op termijn maar liefst 2000 extra banen te scheppen?
10. In uw RM geeft u aan dat u periodiek prognoses maakt van aantallen bijstandsgerechtigden. Wat verstaat u onder periodiek en is het mogelijk deze prognoses, met TWK vanaf 2015, te verstrekken aan de Raad?
11. Geven deze prognoses een geleidelijk verloop in toe- of afnames of zitten er ook grote fluctuaties in? Indien grote fluctuaties: wanneer deden deze zich voor en wat is de oorzaak?

Voor beantwoording, zie link : LINK