Plannen rondom Wi-Fi in de binnenstad

WiFiIn BN/De Stem van 20 juli jl. wordt door de binnenstadsdirectie gesproken over het realiseren van Wi-Fi in de binnenstad. De Roosendaalse Lijst juicht het aanbieden van Wi-Fi in de binnenstad voor ondernemers en bezoekers toe maar maakt zich tegelijkertijd naar aanleiding van het artikel zorgen.
In het artikel wordt vooral gesproken over het vergaren van informatie van de ‘handel en wandel’ van consumenten die de binnenstad bezoeken. Op basis van dit ‘volgen’ kunnen ondernemers vervolgens aanbiedingen naar klanten sturen. Het vergaren van persoonlijke data wordt vervolgens nog verder vorm gegeven door gegevens van mensen te gebruiken die via de Rabobank beschikbaar worden gesteld.
De Roosendaalse Lijst vindt dat Wi-Fi kansen biedt voor ondernemers en bezoekers. De binnenstad wordt echter in onze ogen ‘digitaal’ niet aantrekkelijker als mensen zich bespioneerd en belaagd voelen. Dit kan juist tot een averechts effect leiden.

Naar aanleiding van het bovenstaande en het betreffende artikel (http://www.bndestem.nl/regio/roosendaal/nog-dit-jaar-wifi-en-speciale-winkelapp-in-centrum-roosendaal-1.5091500), heeft de fractie van de Roosendaalse Lijst de volgende vragen:

1. Is het College het eens met de stelling van de fractie van de Roosendaalse Lijst dat er een beter evenwicht moet zijn tussen de belangen van ondernemers en (privacy)belangen van bezoekers en zo ja, waarom, zo nee, waarom niet?
2. Is het college op de hoogte van soortgelijke plannen rondom Wi-Fi-tracking in Tilburg en de opvattingen/zorgen van het College Bescherming Persoonsgegevens hierin en zo nee, bent u bereid hier informatie over in te winnen?
3. Is het College het eens met de Roosendaalse Lijst dat louter het verkrijgen van aanbiedingen en gevolgd worden de aantrekkelijkheid van de (digitale) binnenstad niet bevorderd?
4. Er is in het artikel tevens sprake van het ‘automatisch volgen’ van mensen met een mobiele telefoon. Volgens de Roosendaalse Lijst kunnen alleen telecomproviders data genereren en doorspelen op verzoek van autoriteiten tenzij gebruikers expliciet toestemming geven dat derden hun persoonlijke gegevens inzien en gebruiken. Bent u het hiermee eens en zo ja, worden bezoekers gevraagd hiervoor toestemming te verlenen en zo nee, waarom niet?
5. Kan het College aangeven welke rol een particuliere partij als de Rabobank exact speelt in het genereren van gegevens en de verdere afspraken met hen rondom de Wi-Fi plannen in de binnenstad?

Voor beantwoording, zie link : LINK