Politieke beschouwingen

Hier vindt u de tekst van de Politieke Beschouwing van de Roosendaalse Lijst,

De beschouwingen die we nu uitspreken zijn de laatste in deze bestuursperiode. Een periode die veel goeds heeft gebracht. Onder de titel “werken aan een evenwichtig Roosendaal” is de coalitie in 2014 van start gegaan met een 3tal hoofdthema’s: Sociale domein, economie en binnenstad en leefbaarheid en wonen. Hieraan is hard gewerkt met als resultaat “evenwicht”.

Een korte terugblik:
Bij het sociale domein zijn de decentralisaties weggezet, waarbij de zorgvraag en menselijk maat centraal staan. Aandacht voor het voorliggend veld leidde er mede toe dat taken binnen Rijksbudget worden uitgevoerd. Voor minima is veel gerealiseerd: ruimhartig kwijtscheldingsbeleid, eigen bijdragen afgeschaft, norm BB opgetrokken, drempelbedrag afgeschaft, overbruggingsuitkering geactiveerd, noodfonds huisuitzettingen ingesteld en een ruim minimabeleid.

Het speerpunt Binnenstad/economie is doortastend opgepakt: herinrichting Nieuwe Markt, plannen centrumring, Mariadal, flexibel BP. Bij economie is ingezet op het EAP en veel bedrijven zijn gevestigd.

Bij leefbaarheid en wonen verwijs ik naar de trances ihkv vitale wijken en dorpen welke met inwoners tot stand zijn gekomen, naar de woonagenda, naar de buurtpreventieteams, de HSP’s enz.

Zoals ik aangaf, we zijn er nog niet, de RL heeft, mede op basis van haar eigen programma, nog wensen welke we graag terugzien in de kadernota. Wat voor Roosendaal willen wij zijn? kernwaarden voor ons zijn: Een vitaal, een aantrekkelijk, een menselijk en een sterk en duurzaam Roosendaal.

Een vitaal Roosendaal is een Roosendaal waarbij de burger meedoet, maar waar ook de gemeente zichtbaar, aanspreekbaar en aanstuurbaar is. Waarbij de gemeente reageert op signalen. De prima werkende buiten-beterapp is een mooi voorbeeld.
Een vitaal Roosendaal betekent ook een flexibele woningmarkt, ruimte voor starters en senioren die langer thuis blijven. De komst van de blijverslening, via een RL-motie, moet hieraan bijdragen.

Vitaliteit betekent ook dat het voorzieningenniveau in wijken en dorpen op peil blijft. De buurthuisfunctie is hierbij cruciaal. Extra geld om buurthuizen, met een toegevoegde waarde, open te houden is voor ons niet ondenkbeeldig.

In een vitaal Roosendaal is ruimte voor sport, cultuur en recreatie. Geef nieuwe ideeën een kans, maar denk ook aan initiatieven die al lang maatschappelijke waarde hebben. Een vaste plek in de subsidieverordening voor KVW is voor ons een must. We zijn van mening dat de verordening verder goed in elkaar zit. Wel is het goed om te kijken naar een enkel knelpunt: de muziek-verenigingen. Wellicht kan het fonds cultuureducatie een uitkomst bieden. (mail MVR) Graag een reactie van de wethouder.

Vitaliteit uit zich ook in cultuur. We zijn enthousiast over de wijze waarop de cultuurnota is vormgegeven. Het cultuurdomein vormt ook toegevoegde waarde voor economie, citymarketing, maar tevens voor maatschappelijke vraagstukken zoals eenzaamheid. Probeer inwoners te bereiken! Een benchmark leert dat de uitgaven voor cultuur per inwoner in Roosendaal laag zijn. Hoe komt dat? Misschien omdat er geen bouwloods is voor carnavalsclubs uit de dorpen?

Er is geïnvesteerd in breedtesport: KleinPapendal, verduurzaming accommodaties, wielerplatform en wieler-experience. Een wens welke ons bekend is, is een waterveld bij Hockeyclub de Pelikaan. Wij vragen om een haalbaarheidsonderzoek. (vz) Het fenomeen Padelbanen bij tennis is in opkomst. Onze vraag is om de behoefte bij de clubs te polsen. Kan de wethouder aan beide verzoeken gehoor geven? (Hockey/tennis). Discussie over veiligheid van kunstgras blijft. Gezondheid mag nooit in het geding zijn. Is vervanging van rubberkorrels door kurk nog een optie?

De RL streeft naar verbinding tussen sport en het sociale domein Uitbreiding van activiteiten van St. Paul naar volwassenen is een wens. Voor volwassenen onder de armoedegrens is sporten bij een vereniging van belang. Tevens is het goed om sportbeoefening bij ouderen en gehandicapten te promoten. Dit haalt deze groep uit een isolement. Hoe denkt de wethouder hierover?

Wat betreft de combi sport-recreatie zien we een trend van individueel sporten. Er is behoefte aan openbare trimbanen met hufterproof attributen. De RL is hier voorstander van, zowel in stad als dorp. Is de wethouder bereid hier werk van te maken?

Een aantrekkelijk Roosendaal.
Roosendaal moet aantrekkelijk zijn om te wonen, werken, verblijven en recreëren. Woonruimte moet beschikbaar zijn. Stadsoevers biedt kansen, maar ook de dorpen moeten meegaan. In Wouw is jaren geen bouwgrond uitgegeven. Laten we de Bulkstraat voortvarend ter hand nemen. In de andere dorpen wordt al gebouwd. Grondprijsaanpassing is een goed instrument gebleken.

“Werk” wordt gestimuleerd door investeringen in economie, de binnenstad en het vestigingsklimaat. Het EAP komt van de grond, maar heeft aandacht nodig. We zien groei van de logistieke sector; we moeten wel waken voor eenzijdigheid en kwetsbaarheid. Ook het aantal arbeidsmigranten vereist in dit kader aandacht. Wellicht kan een herijking van het EAP geen kwaad.

Een aantrekkelijke gemeente betekent ook een hoge kwaliteit grijs en groen. Het huidige C-niveau vinden wij mager. We hebben kwaliteitsimpulsen gegeven, maar willen structureel een hoger niveau, zoals we bij onkruidbestrijding al via motie hebben gedaan. Voor algehele kwaliteitsverbetering is recent een motie aangenomen. We zijn benieuwd hoe de wethouder hiermee omgaat. Tevens gaf de wethouder aan speciale aandacht te hebben voor fietspaden; zijn er resultaten te melden?

We vragen ook aandacht voor het buitengebied en haar veiligheid. Voor agrariers zijn buitenwegen van belang. Tegelijkertijd moet de veiligheid, 
zoals voor schoolgaande jeugd, op niveau blijven. Dit kan door kruisingen, met tijdig maaien, overzichtelijk te houden 
en met verlichting / belijning.

Bij een aantrekkelijke gemeente hoort ook bereikbaarheid en ontsluiting. Hot item is de Tolberg. We zijn benieuwd hoe het met het onderzoek naar haalbaarheid en betaalbaarheid staat en horen dit graag van de wethouder. Wat betreft de bereikbaarheid is goed openbaar vervoer, met name richting de dorpen, belangrijk. Kan de wethouder een update geven?

Tot slot aantrekkelijk onderwijs: we zijn blij met de komst van HBO-onderwijs. Ook onderschrijven we de plannen voor integrale kindcentra waarbij kwaliteit van onderwijs leidend is. We zijn tevens benieuwd naar een update “doordecentralisatie onderwijshuisvesting” en financiële consequenties? Graag reactie.

Een menselijk Roosendaal
Er is gewerkt aan een “menselijk” Roosendaal. Ik noemde een aantal voorzieningen. Het is nu zaak te komen tot integraal beleid.

We vragen aandacht voor participatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het is voor deze groep moeilijk de weg omhoog te vinden. Extra inspanningen zijn nodig. Zet ze bijvoorbeeld in zonder allerlei procedures aan de voorkant over zaken als loonwaarde. Durf te experimenteren en te vernieuwen.

We willen, naast inzet van financiële tegemoetkomingen om uit de armoedeval te komen, vooral inzetten op participatie.

Samenwerking tussen gemeente, werkplein en partners kan nog beter zodat jongeren tot 23 niet uit beeld raken.

Veiligheid scoort goed. Het aantal inbraken daalt, te danken ook aan buurtpreventieteams. Hierin moet blijvend geïnvesteerd worden. De discussie over de regulering van wietteelt staat los van ons beleid inzake het 0-koffieshop beleid, gericht op uitbannen van overlast.
Dit beleid is succesvol en wij zien geen aanleiding hierin nu verandering in aan te brengen. We verwachten veel van de inzet van het drugssquad waarmee de resterende overlast aangepakt wordt.

Een Sterk en Duurzaam Roosendaal
Roosendaal moet aantrekkelijk zijn voor ondernemers: zorg voor hoogwaardige bedrijventerreinen, revitalisering en bereikbaar-heid. Om ondernemerschap te stimuleren moet de ingezette lastenvermindering voor onze inwoners in 2017, waarvoor we, bij deze, ook in 2018 aandacht voor vragen, zich uitbreiden naar onze ondernemers. Aantrekkingskracht kunnen we ook een stimuleren door “regelvrij” ondernemen; hiermee kunnen we proeftuin worden van Nederland.

We bepleiten een duurzame samenleving. Tijdens de duurzaam-heidsdag in Breda Airport zijn stevige ambities uitgesproken. Gisteren zagen we die terug bij de presentatie: “Roosendaal Future Proof”, het actieplan voor een duurzame toekomst.
Tot slot in dit kader: we zijn bezorgd over de veiligheid van kerncentrale Doel. Is het geen mooi signaal om als gemeente alternatieve energievormen te promoten en de komst van zonnepanelen en zonneweides te faciliteren? De meest eenvoudige wijze voor een gemeente om zonne-energie voor eigen beleid in te zetten is door op eigen grond zonneweides te exploiteren. De baten kunnen ten goede komen aan doelstellingen, zoals ondersteuning van inwoners bij het overstappen op goedkope duurzame energie. Is het College bereid hierover na te denken? Een prachtige combi van veiligheid en duurzaam!
Tot slot aandacht voor communicatie. Ons bereiken berichten dat gemeentelijke mededelingen, aankondigingen of ander nieuws niet altijd juist, begrijpelijk en/of tijdig overkomt bij onze inwoners. Wellicht kan uw afdeling communicatie hier eens naar kijken.

Concrete plannen opgenomen in onze politieke beschouwingen

Het meest innovatieve plan: komen tot oprichting en exploitatie van zonne-panelen op zonneweides op eigen grond, in het kader van duurzaamheid en veiligheid (natuurlijk met een koppeling naar de veiligheidsproblemen in de kerncentrale Doel). Door de exploitatie van zonne-energie (al dan niet samen met partners) kunnen de opbrengsten ten goede komen aan duurzaamheid-stimulerende maatregelen, zoals de overstap van inwoners op goedkopere en duurzamere energie.

Overige plannen/voorstellen:
– Blijversleningen om ouderen langer thuis te laten blijven wonen
– indien nodig extra subsidies buurthuizen (onderzoek v. Poppel)
– structurele subsidie KVW
– subsidies muziekverenigingen uit cultuureducatiefonds
– bouwloods carnavalsclubs dorpen
– waterveld hockeyclub
– padelbanen Tennisclubs
– aandacht veiligheid kunstgras
– aanleg openbare trimbanen
– uitbreiding subsidie St.Paul naar volwassenen
– voortvarende aanpak plan Bulkstraat Wouw
– herijking EAP
– hoger niveau groen / grijs, richting B-niveau
– Integraal armoedebeleid
– Jongeren tot 23 goed in beeld
– experimenteer met inzet langdurig werkelozen
– veiligheid buitengebied
– lastenvermindering inwoners + ondernemers!
– regelvrij ondernemen
– buurtpreventieteams
– aanleg zonneweides
– betere communicatie

Om tekst te downloaden, zie link : LINK