Privacy Uitkeringsgerechtigden

Recent heeft GroenLinks al vragen ingediend aangaande een praktijkcase over aan te leveren documenten ingeval van tijdelijk verblijf in het buitenland van iemand die een uitkering ontvangt.

Reden hiervoor is dat slechts 4 weken per jaar, al dan niet aaneengesloten, verbleven mag worden buiten Nederland aleer dit een impact heeft op de uitkering van betrokkene.
Als wij correct geïnformeerd zijn was het in 2015 voldoende dat een persoon die recht op een uitkering had en zich buiten Nederland wilde begeven, land van bestemming aangaf alsmede aankomstdatum en terugkomstdatum. Dat plus een kopie van een geldig identiteitsbewijs was voldoende. Enkel in gevallen van vermoeden van onjuiste informatieverstrekking werd om nadere bescheiden gevraagd.

Blijkbaar is het in 2016 anders en worden aan iedereen, ongeacht of er een vermoeden van onjuiste informatieverstrekking is, bescheiden gevraagd zoals reeds genoemd in de vragen van GroenLinks (hotelreservering, tickets van vlucht, trein, evenementen, …)

De Roosendaalse Lijst heeft daarom een aantal vragen:

1. Kunt u bevestigen dat er ten opzichte van 2015 het hierboven beschreven verschil is voor 2016 in wat Werkplein (Etten-Leur of Dunantstraat) van de uítkeringsgerechtigde moet (mag) vragen?
2. Zo ja, waarom is die wijziging aangebracht?
3. Noch participatiewet noch de verordening spreekt van specifieke documenten; zijn er beleidsregels gemaakt die dit bepalen en zo ja, verschillen die per gemeente?

Voor beantwoording, zie link : LINK