Proef openbaar vervoer

In toenemende mate constateert de Roosendaalse Lijst een afname van busdiensten, in het kader van het openbaar vervoer, welke aangeboden worden door Arriva. Meerdere malen hebben wij daar onze zorg over uitgesproken.
Voor diegenen die op openbaar vervoer zijn aangewezen dreigt een bepaalde vorm van isolement. Ook tijdens een recente bijeenkomst in Heerle, specifiek over het voorzieningenniveau in – en de vitaliteit van – de kleine kernen, werd de afname van het openbaar vervoer als een bedreiging ervaren voor de leefbaarheid.

In de opgestelde vitaliteitskaarten van onze wijken en dorpen wordt deze zorg bevestigd. Bij de politieke beschouwingen dit voorjaar sprak de Roosendaalse Lijst onder meer de volgende tekst uit: “Bij Vitale wijken en dorpen vragen we aandacht voor de afname van het openbaar vervoer. Het is zinvol om na te denken over kleinschalige alternatieven, zoals een “buurtbusachtige” oplossing.

In een artikel in BN/DeStem lazen we dat de gemeente Moerdijk een proef met vraaggericht en kleinschalig openbaar vervoer wil gaan opstarten. Zie ook:

http://www.bndestem.nl/regio/moerdijk/moerdijk-wil-proef-met-vraaggericht-openbaar-vervoer-1.6290955

Deze proef lijkt ons bijzonder interessant: vraaggericht (kleinschalig) werken met maatwerk als uitgangspunt past prima ín de onze visie op vítale wijken en dorpen. Onze fractie heeft dan ook enkele vragen over dit onderwerp.

1. Bent u van mening dat een goed openbaar vervoer van belang is voor de leefbaarheid in de kleine kernen en bijdraagt aan het gedachtengoed van vitale wijken en dorpen en zo ja, waarom, zo nee, waarom niet?

2. Bent u bekend met de proef die de gemeente Moerdijk voorstaat en zo ja, wat vindt u hiervan? Zo nee, gaat u nog kennis nemen van hun voornemen?

3. Bent u bereid eenzelfde soort onderzoek/proef te doen, dan wel aan te haken bij de gemeente Moerdijk zo ja op welke termijn, zo nee, waarom niet?

4. Heeft u zelf nog andere suggesties welke kunnen bijdragen aan een goede mobiliteit van onze inwoners welke aangewezen zijn op het afnemend openbáar vervoer, met name in de kleine kernen, en zo ja, welke?

5. Waar zitten volgens u, mede op basis van de gegevens uít vitaliteitskaarten, de grootste knel- en verbeterpunten in onze gemeente?

Voor beantwoording, zie link : LINK