Project Plein40

Over het project Plein40 zijn er eerder vragen gesteld door de VVD en de Roosendaalse Lijst.

Onlangs zijn we nog nader gewezen op de bodemverontreiniging van het terrein waarop het project Plein40 wordt gerealiseerd. Het terrein is sterk verontreinigd met cobalt en PAK.

Wij hebben vernomen dat de verontreiniging deels is afgegraven en deels achtergebleven. Er is in de contactzones (wonen) een leeflaag van 1 meter schone grond voorzien. Omdat er verontreiniging achterblijft/is gebleven wordt dit kadastraal geregistreerd. De nieuwe eigenaren zullen hierover moeten worden geïnformeerd door de verkoper. Zij krijgen via een beschikking op de evaluatie van de sanering dan ook gebruiksbeperkingen opgelegd, bijvoorbeeld niet dieper graven dan 1 meter, dus voorbij de schone leeflaag.

1. Kunt u nader duiden wat de aard is van de genoemde verontreiniging en welk effect dit heeft op de volksgezondheid? Kortom wat zijn de risico’s in het kader van wonen?
Eerder is gevraagd naar de communicatie tussen projectontwikkelaar, bewoners en projectontwikkelaar en gemeente.
2. Kunt u aangeven hoe dit thans verloopt? Op welke wijze is wordt de buurt bij de verdere ontwikkeling van het project betrokken?
3. Kunt u ook de stand van zaken geven omtrent de situering van de ondergrondse containers, waarbij het uitgangspunt is dat er geen openbare parkeerplaatsen hiervoor worden gebruikt.

Voor beantwoording, zie link : LINK