Rol cliëntenraden en adviesraad Sociaal Domein

ln de toelichting op artikel 2.2van de cliëntenverordening Werkplein Hart voor West-Brabant wordt aangegeven dat de adviesraad Sociaal Domein zorgt voor een afvaardiging in de regionale cliëntenraad van het Werkplein. Dit roept verwarring op nu in artikel 2 lid 2 staat dat leden van de cliëntenraad van het Werkplein worden geworven uit de lokale cliëntenraden. Deze verwarring kwam ook naar voren tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst van 17 maart j.l.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hierover de volgende vragen:

1. Wat zijn volgens u de taak- en doelstelling van de Adviesraad Sociaal Domein en hoe verhoudt zich deze taak- en doelstelling tot de regionale cliëntenraad van het Werkplein?
2. Naast de Adviesraad Sociaal Domein blijft voor de gemeente Roosendaalse cliëntenraad Sociale Zaken (SoZa) bestaan. Wat zijn volgens u de taak- en doelstelling van de cliëntenraad SoZa Roosendaal en hoe verhoudt zich deze taak- en doelstelling tot de gemeente, de Adviesraad Sociaal Domein en de regionale cliëntenraad van het Werkplein?
3. ln de verordening staat dat de cliëntenraad van het Werkplein wordt gevormd door leden geworven uit lokale cliëntenraden. Deelt het college de mening van de insprekers dat de cliëntenraad SoZa Roosendaal hiervoor benaderd moet worden en niet -zoals in de toelichting op de verordening staat vermeld- de Adviesraad Sociaal Domein? Waarom wel/niet?
4. ln de verordening staat tevens dat de cliëntenraad van het Werkplein wordt gevormd door cliënten van het Werkplein. Hoe borgt het college dat straks ook de Roosendaalse cliënt (als grootste gemeente) vertegenwoordigd is in deze regionale cliëntenraad? Graag een toelichting.
5. Wie heeft, namens de gemeente Roosendaal, inspraak geleverd op de conceptverordening Werkplein Hart voor West Brabant zoals verwoord in bijlage 3?

Voor beantwoording, zie link : LINK