Safegroup Susan Rose

Geacht college,

Al geruime tijd is er controverse rond het al dan niet opdoeken van de Roosendaalse lokatie van de Safegroup Susan Rose, een instelling die zich het makkelijkst laat vertalen als een Blijf-van-mijn-lijf-huis.
Daarbij speelt een aantal zaken:
– de Safegroup, nu nog tot 1 januari onder leiding van een interim manager, werkt concreet toe naar effectieve sluiting van de Roosendaalse lokatie
– De overname van de Safegroup door Juzt per 1 januari lijkt hierbij een factor van betekenis te zijn
– Het Roosendaalse college lijkt pogingen te hebben gedaan om samen met Bergen op Zoom sluiting uit te stellen of te voorkomen
– Het college van Bergen op Zoom lijkt weinig concreets te hebben gedaan na te hebben geconstateerd dat er als centrumgemeente vanuit hun budget voor beschermd wonen geen ruimte is, wat onderzocht is conform de afspraak gemaakt op 13 november
– Veel maatschappelijke partners van de Safegroup in de regio W-Brabant-west zouden sluiting ernstig betreuren
– Deze partners hebben kennisgenomen van het feit dat de Safegroup zou overgaan tot sluiting maar daarbij is niet afgesproken dat sprake zou zijn van ontruiming
– Veel private maatschappelijke partijen in en om Roosendaal hebben, vooral via inzamelingen en sponsoring, grote materiële en immateriële bijdragen geleverd aan en geïnvesteerd in de Roosendaalse lokatie, een groot deel van de inventaris (serviezen, bestek, speelgoed, bedden, tafels, stoelen, professionele koelkast, vaatwassers, ovens) is belangeloos geschonken door Roosendaalse organisaties om te gebruiken in de Roosendaalse vestiging.
– Op 13 november is een constructief gesprek geweest waarin de betrokken gemeenten – Roosendaal, Bergen op Zoom en Breda – hebben aangegeven dat zij serieus willen kijken naar een doorstart van Susan Rose in Roosendaal
– Voor een eventuele doorstart is een sluiting door de Safegroup niet speciaal bedreigend maar een ontruiming zeker wel
– Maatschappelijke partners als Juzt, Veiligheidshuis, Traverse, Allee-wonen en ook serviceclub Lionsclub Roosendaal en andere relevante en bemiddelende instanties zijn van meet af aan betrokken bij deze kwestie en pleiten krachtig voor de doorstartoptie
– de Safegroup heeft eventuele resultaten van een onderzoek naar en besluitvorming omtrent doorstart niet afgewacht en is begonnen met ontruiming

Onder andere dat leidt tot de volgende vragen aan het college:
1. Bent u van mening dat in bovenstaande constateringen onjuistheden of hiaten schuilen, zo ja welke en wat is daarvan de betekenis?
2. Welke gesprekken heeft u gehad met de interim manager en de raad van toezicht om sluiting uit te stellen of te voorkomen en wat ziet u daarvandaan nog aan kansen?
3. Ziet het college kansen om uitstel van onomkeerbare stappen te bewerkstelligen of te bevorderen om zo een latere doorstart als optie open te houden, welke?
4. Is het college bereid de raad inzage te geven in de benodigde energie en middelen om een doorstart mogelijk te maken?
5. Deelt u de mening van de Roosendaalse VVD, D66, PvdA en Roosendaalse Lijst dat hier sprake is van een bijzonder treurige en ongewenste gang van zaken?

Voor beantwoording, zie link : LINK