Samen werken aan de toekomst van de Warenmarkt

De Warenmarkt heeft een lange geschiedenis in Roosendaal. Het levert een bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de gemeente en als ontmoetingsplaats heeft het een sterke sociale functie.

De fractie van de Roosendaalse Lijst hecht hier belang aan en is van mening dat, om de Warenmarkt ook voor toekomstige generaties te behouden, vernieuwing van de Warenmarkt wenselijk is en dat dit bovendien kansen biedt.

In de toelichting op het raadsvoorstel Nieuwe Marktverordening (2016) staat; dat er ruimte wordt geboden voor nieuwe ontwikkelingen, nieuwe branches, brancheverruiming, brancheverbreding, etc. En dat er ook snel ingespeeld kan worden op de grote dynamiek in de markt. Nieuwe populaire producten en innovatieve diensten kunnen eenvoudig en snel een plaats krijgen op de markt.

Ondernemen op de markt is laagdrempelig. De investeringen zijn relatief laag. Het is daardoor een ideale vorm voor startende ondernemers om kennis te maken met het
ondernemerschap. Zij kunnen op de Warenmarkt innovatieve producten en diensten aanbieden waarmee een tijdelijke of blijvende verbreding van het voorzieningenpakket
kan worden gerealiseerd. De Warenmarkt kan voor ondernemers bovendien als springplank dienen richting andere detailhandels- of ondernemingsvormen in de Binnenstad.
De lokale overheid moet om dit te realiseren ruimte bieden en faciliteren bij het tot elkaar brengen van verschillende partijen.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft de volgende vragen voor het college:

1. Hoe gaat u vorm geven en ruimte bieden aan de vernieuwingen die omschreven staan in de toelichting van het raadsvoorstel Nieuwe Marktverordening (2016)?

2. Bent u van mening dat in het toekomstbestendig maken van de Warkenmarkt de gemeente een verantwoordelijkheid heeft en dat dit niet enkel aan ‘de markt’ kan
worden overgelaten?

3. Bent u bereid om een bijeenkomst te initiëren ten behoeve van een brede discussie over de toekomst van de Warenmarkt en ten einde een pilot/laagdrempelige proeftuin
te starten? Graag een toelichting.

Voor beantwoording, zie link : LINK