Sanering asbestdaken

“Vanaf 2024 geldt een landelijk verbod op asbesthoudende daken. Asbestdaken verweren in de buitenlucht. Daardoor komen er asbestvezels vrij in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken is het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Dit verbod betekent dat eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbestdak moeten (laten) verwijderen.
Uit onderzoek van Milieu Centraal blijkt dat ruim driekwart van de Nederlanders (77%) niet weet dat vanaf 2024 het asbestverbod eraan komt. Voor de handhaving en het stimuleren van asbestsanering ziet het kabinet een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten en provincies. Het wordt dus de taak van de gemeente om te gaan handhaven als er vanaf 1 januari 2024 nog asbestdaken zijn. Om een goede handhaving mogelijk te maken moet de gemeente wel op de hoogte zijn op welke daken asbest zit. Daarnaast wordt van de gemeente verwacht dat asbestsanering gestimuleerd wordt. Voor particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties en overheden is er een subsidieregeling beschikbaar. Deze vervalt per 1 januari 2020.
De overheid stimuleert dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Maar daarmee blijven zij ook verantwoordelijk voor het onderhouden van de eigen woning. De Roosendaalse Lijst vraagt zich af of het vervangen van asbestdaken wel financieel haalbaar is voor iedereen. Dat geldt ook voor andere kwetsbare groepen, zoals kleine ondernemers met een inkomen op bijstandsniveau. Wachten tot 2024 vinden wij geen optie; het nemen van eerdere stappen in dit proces vinden wij op dit moment al belangrijk. Daarom heeft de Roosendaalse Lijst, in navolging op onze vragen hierover in februari van dit jaar, de volgende vervolgvragen aan het college:

1) Heeft u na onze eerdere vragen al voorbereidingen getroffen in dit dossier en zo ja welke? Zo nee, wanneer gaat u daarmee wel aan de slag?
2) Op welke wijze gaat het college het asbestverbod onder de aandacht brengen?
3) Welke actie(s) gaat het college nemen voor het stimuleren van asbestsanering?
4) Wanneer verwacht het college een goed overzicht te kunnen presenteren van alle asbestdaken in onze gemeente?
5) Is het college bereid om eigenaren van woningen met asbestdaken actief te informeren en te ondersteunen bij het aanvragen van een mogelijke subsidie, duurzaamheidslening, enzovoort?
6) Op welke manier gaat het college kwetsbare groepen inwoners ondersteunen (zoals ouderen of kleine ondernemers met een inkomen op bijstandsniveau), zodat ook hun asbestdaken kunnen worden verwijderd?
7) Zijn er nog asbestdaken aanwezig op gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente? Zo ja, wanneer worden die verwijderd?
8) Is het verwijderen van asbestdaken ook onderdeel van het uitvoeringsprogramma van onze duurzaamheidsagenda? Zo nee, kan dit als nog worden toegevoegd?
9) Wil het college zich richten op een eerdere datum dan 1 januari 2024, zodat wij bij het verwijderen van asbestdaken een voorbeeldfunctie kunnen vervullen voor andere gemeenten?

Voor beantwoording, zie link : LINK