Second opinion Biomineralenfabriek

In de raadsvergadering van 16 februari j.l. is een motie met ruime meerderheid aangenomen door de gemeenteraad die beoogde dat de geplande biomineralenfabriek niet op de locatie aan de Potendreef gebouwd zou worden.

Hoofdreden hiervoor was en is de mate van onzekerheid jegens mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid en andere ongewenste effecten die de leefbaarheid negatief zouden kunnen beïnvloeden voor de bewoners van de wijk Westrand.

Insteek van de second opinion die als handreiking door het college werd gedaan in diezelfde raadsvergadering was o.i. dat een onafhankelijk en ter zake deskundig bedrijf al het voorhanden zijnde c.q. nog te vergaren materiaal en documentatie aan een kritisch onderzoek zou onderwerpen. Het spectrum van het te schouwen en analyseren materiaal en informatie zou dientengevolge ook niet impliciet hetzelfde behoeven te zijn als datgene wat tot op heden ter analyse is voorgelegd, maar er zou ook een volledigheidscheck gedaan worden. Dit ook om te voorkomen dat de second opinion een herhaling van zetten zou zijn.

De reactie van wethouder Lok in de krant vanochtend doet echter vermoeden dat de insteek van de second opinion puur op proces niveau zal blijven steken en geen inhoudelijke analyse van bestaande en nieuwe relevante informatie in acht zal nemen.

De Roosendaalse Lijst en VVD hebben daarom een aantal vragen:
1. Heeft BNdeStem het standpunt van het college inzake de second opinion correct verwoord? (“Hij benadrukte dat nieuw inhoudelijk onderzoek niet aan de orde is. Het is een procesonderzoek waarbij alle beschikbare informatie tegen het licht gehouden wordt”). Zo nee, wat is dan de insteek van het college?
2. Bent u het met ons eens dat enkel een check op procesniveau zonder verificatie of alle relevante informatie aangeleverd is (te) weinig meerwaarde heeft als het gaat om het afgeven van een nieuw gewogen advies? Zo nee, waarom niet?
3. Na de afwijzing van DCMR heeft u contact opgenomen met twee andere instanties. Kunt u aangeven op basis van welke bij deze twee kandidaten aanwezige competenties dan wel expertises u tot deze selectie van twee gekomen bent. Welke kwalificatie van beiden is voor u doorslaggevend bij de beoordeling en uiteindelijke keuze tussen deze twee?
4. Kunt u de tekst van de opdrachtformulering met ons delen en zo ja, hoe luidt deze?

Voor beantwoording, zie link : LINK