Situatie Molenstraat

Via een aantal bewoners van de Molenstraat, worden wij aangesproken op het feit dat:
– De staat van onderhoud van de straat achterblijft
– Er veel winkelleegstand is en dat deze panden niet worden onderhouden, waardoor met name het veiligheidsaspect in het geding komt
– Sprake is van veel tijdelijke bewoning met toenemend ervaren overlast
– Te weinig parkeergelegenheid aanwezig is
– De verkeerssituatie hierdoor als onveilig ervaren wordt
– Er te weinig afvalbakken aanwezig zijn voor afvoer van huisafval
– Er vaak afval op straten belandt, dat ook niet tijdig wordt opgeruimd.

Kortom, de verpaupering en onveiligheid in dit gebied neemt toe, hetgeen niet past in de stadsontwikkeling zoals ooit bedoeld met de inrichting van het zogeheten Credo-gebied. Credo stond voor ‘Centrum Roosendaal Enthousiast Doortastend en Ondernemend’ en richtte zich op leefbaarheid en kwaliteit(verbetering) van de Brugstraat, Molenstraat, Hoogstraat en Kalsdonksestraat.

In relatie tot het bovenstaande heeft de Roosendaalse Lijst enkele vragen:

1. Bent u bekend met deze klachten vanuit de bewoners van dit gebied? Graag een toelichting.
2. Bent u voornemens om, in overleg met de bewoners, te komen tot een structurele oplossing voor de geschetste problematiek?
3. Zo ja, kunt u aangeven wat de stand van zaken is, zowel qua tijdsplanning als de verder te ondernemen stappen voor dit gebied?

Voor beantwoording, zie link : LINK