Snijden in Openbaar Busvervoer

WiFiIn de Roosendaalse Bode van 19 augustus jl. wordt melding gemaakt van het snijden in openbaar busvervoer door Arriva. Met name op buslijn 112 is men voornemens om tussen Wouw, Heerle en Bergen op Zoom in het weekend lijnen te schrappen. Vooral nu een aantal afdelingen in het Bergse ziekenhuis ondergebracht is (en niet meer in het Roosendaalse) zoals de kinderafdeling, vindt de fractie van de Roosendaalse Lijst dat ook in het weekend deze lijn, desnoods in een wat beperktere dienstregeling, beschikbaar moet blijven.

Daarnaast is het zo dat tijdens de diverse dialoogsessies in het kader van vitale wijken en dorpen een goed openbaar vervoer in zowat ieder dorp en veel wijken als (zeer) hoge prioriteit werd vermeld. Verminderen/afschaffen van openbaar vervoer zorgt voor een verdere isolatie van de dorpen en haar inwoners.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hierover enkele vragen:

1. Bent u het met de fractie van de Roosendaalse Lijst eens dat het schrappen van lijnen kan leiden tot problemen zoals geschetst in het bedoelde artikel van Roosendaalse Bode en dat hierdoor ondermeer het Bergse ziekenhuis in het weekend niet bereikbaar is met het openbaar vervoer? Zo ja, wat vindt u hiervan? Zo nee, waarom niet?
2. Gaat u Arriva adviseren over hun voornemen en zo ja, hoe gaat dit advies luiden? Zo nee, waarom niet?
3. Hoe schat u de kans in dat met uw advies rekening wordt gehouden?
4. Zijn er alternatieven voor het geval het voornemen van Arriva toch doorgaat en zo ja welke? Zo nee, bent u bereid over alternatieven na te denken, eventueel met andere partners?
5. Bent u op de hoogte van de resultaten van de dialoogsessies in het kader van de vitale wijken en dorpen, met name de gestelde prioritering hierbij van het openbaar vervoer?
6. Hoe gaat u verdere invulling geven aan de geuite wensen tijdens de dialoogsessies op dit gebied?

Voor beantwoording zie link, LINK