Sociaal kwetsbare mensen

Als gevolg van de vele en vergaande ontwikkelingen op het gebied van het Sociale Domein is het juist belangrijk dat met name ook sociaal kwetsbare mensen toegang hebben/krijgen tot zorg, opvang en ondersteuning. Hebben we echter deze doelgroep voldoende in beeld om daadwerkelijk met hen aan de slag te kunnen?

Enkele omliggende gemeenten nemen daartoe deel aan een pilot die door de GGD wordt uitgevoerd. In deze pilot wordt een (landelijk) model 1) toegepast dat de gemeente ondersteunt bij het verkrijgen van inzicht in de omvang en problematiek van de sociaal kwetsbare groepen ten behoeve van het beleid. Bruikbare gegevens zijn o.a. afkomstig van de instellingen die vertegenwoordigd zijn in het Maatschappelijk Steunsysteem. Door het bij elkaar zetten van deze gegevens krijgt die gemeente de sociaal kwetsbare groepen beter in beeld en kan zo de vinger aan de pols houden.

1) Dit (landelijk) model voor de sociaal kwetsbare groepen wordt ontwikkeld bij de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant (GGD Hart voor Brabant, West-Brabant, Brabant Zuidoost, Tranzo/Tilburg University, RIVM) en gefinancierd door ZonMw. Er wordt samengewerkt met Onderzoekscentrum Maatschappelijke Zorg (OMZ) van het UMC St. Radboud Universiteit Nijmegen, GGD Nederland, GGZ Nederland en Federatie Opvang. Via de klankbordgroep is ook de VNG betrokken. Daarnaast zijn er contacten met het Trimbos en KING (kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten).

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft enkele vragen hierover:

  1. Vindt u het ook een voorwaarde voor de uitvoering van het beleid op het gebied van het sociale domein dat u de sociaal kwetsbare mensen goed in beeld heeft en zo ja waarom?
  2. Heeft u momenteel al een 100% duidelijk, volledig en betrouwbaar beeld van de samenstelling van deze “doelgroep”?
  3. Hoe heeft de gemeente Roosendaal momenteel de sociaal kwetsbare mensen verzameld en in kaart gebracht?
  4. Bent u bekend met de genoemde Pilot van de GGD en met het landelijke model dat wordt toegepast? Zo ja, wat is uw indruk van deze Pilot met het beschreven model en zo nee, bent u bereid kennis te nemen van deze Pilot en het model?
  5. Denk u dat deze Pilot voor Roosendaal nuttig kan zijn en zo ja, bent u bereid hiermee aan de slag te gaan. Zo nee, waarom niet?

Voor beantwoording, klik hier.