Stand van zaken Regionaal Kompas

KompasDe fractie van de Roosendaalse Lijst maakt zich zorgen over de verontrustende berichten uit de samenleving over de (landelijke) toename van het aantal kwetsbare mensen en het ontbreken van een sluitend vangnet voor deze mensen. Voor Roosendaal geldt het Regionaal Kompas, dat is vastgesteld in de raadsvergadering van 10 december 2Ot4, als vigerende ‘vangnetnota’. De Roosendaalse Lijst heeft hierover de volgende vragen:

1. In het Raadsvoorstel Regionaal Kompas 2015-2020 is aangegeven dat er wordt gewerkt met jaarplannen. In deze jaarplannen wordt onder meer een overzicht gegeven van de te behalen doelstellingen/de te nemen acties voor het aanstaande jaar. Na vaststelling van het jaarplan wordt deze ter kennisname aan de gemeenteraden aangeboden. Kunt u aangeven wanneer de raad dit jaarplan mag verwachten?

2. In het Regionaal Kompas 2O75-2O2O wordt de maand april genoemd als het jaarlijks moment waarop bestuurlijk wordt afgestemd tussen de portefeuillehouders van de Wmo-gemeenten en de doelstellingen uit het Regionaal Kompas worden gemonitord. Kan de raad een terugkoppeling ontvangen van de uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg dat in april 2015 over het Regionaal Kompas heeft plaatsgevonden?

3. Kunt u aangeven wat de huidige stand van zaken is ten aanzien van de in het Regionaal Kompas genoemde uitgangspunten, knelpunten en de te behalen doelstellingen?

Voor beantwoording zie link : LINK