Statushouder – EAP

Bij de tussenrapportage van het EAP, aan ons verstrekt in de dagmail van dinsdag 24 januari 2017, geeft u aan dat het aantal bijstandsuitkeringen op 1 oktober 2016 is gestegen met 47 t.o.v. de start van het EAP en dat dit voornamelijk te maken heeft met de hoge instroom van statushouders.

Als we deze info afzetten tegen de antwoorden op onze vragen over de werkeloosheidscijfers over statushouders, dan geeft ons dat het gevoel dat er iets niet klopt met de cijfers. U geeft in uw beantwoording aan (vraag 3) dat er in 2016 70 uitkeringsdossiers zijn geregistreerd, maar dit kunnen meerdere personen (statushouders) betreffen omdat een dossier kan bestaan uit gezinnen met kinderen. U geeft tevens aan dat deze aantallen niet het totaal aantal statushouders met een bijstandsuitkering betreffen, want de voorgaande jaren (voor 2016) werd dit niet apart geregistreerd. Bij vraag 5 geeft u nogmaals aan dat er de afgelopen jaren geen gerichte registratie is geweest voor de doelgroep statushouders en er dus ook geen verloop te geven is.

De hoge instroomcijfers onder deze doelgroep, zoals u meldt bij de tussenrapportage, kunnen dus volgens ons enkel veroorzaakt worden omdat de registratie hiervan pas sinds 2016 plaatsvindt. (er waren al eerder statushouders in de uitkering, maar die werden toen niet apart geregistreerd). Of er daadwerkelijk een stijging heeft plaatsgevonden bij deze doelgroep is dus niet na te gaan en wellicht zijn er dan ook andere oorzaken van de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden.

De Roosendaalse Lijst heeft enkele vragen over de gepresenteerde cijfers.

1. Bent u het eens met onze constatering in de derde alinea en dus ook eens met onze gedachte dat er sprake is van tegenstrijdigheid in cijfers/antwoorden?
2. Zo ja, wat is dan wel de oorzaak van de stijging in de bijstandsaantallen?
3. Zo nee, kunt u dan duidelijker uitleggen hoe en vanaf wanneer u met registratie van statushouders in de bijstandsuitkering tewerk gaat en hoe u dan een stijging kunt bepalen op basis van niet geregistreerde aantallen?
4. Deelt u onze mening dat de presentatie van de cijfers wellicht verwarrend kunnen overkomen, zeker in relatie tot de gegeven antwoorden?

Voor beantwoording, zie link : LINK