Statushouder – Werkloosheid

Het is bekend dat het werkeloosheidspercentage onder statushouders ver boven het gemiddeld werkeloosheidspercentage ligt. De Roosendaalse Lijst is dan ook van mening dat deze specifieke doelgroep extra aandacht verdient, zodat dit percentage teruggebracht kan worden.

Landelijk schijnt dat ongeveer 65% van de vluchtelingen met een verblijfsvergunning geen baan vindt. De reden dat de statushouders geen werk kunnen vinden heeft niet te maken met het feit dat ze niet willen of kunnen. Voor werkgevers schijnt het niet altijd de moeite waard te zijn om een statushouder aan te nemen omdat die in eerste instantie een verblijfsvergunning voor een bepaalde tijd krijgt.

Als hun thuisland veilig wordt beschouwd, moeten de statushouders na verloop van tijd weer terug en dat maakt wellicht bedrijven terughoudend. Daarnaast schijnt discriminatie op de arbeidsmarkt met name ook voor deze doelgroep te gelden.

De Roosendaalse Lijst heeft over het voorgaande enkele vragen:

1. Hoeveel statushouders staan er momenteel in onze gemeente geregistreerd?
2. Hoeveel hiervan mogen arbeid verrichten en behoren dus tot de potentiele beroepsbevolking?
3. Welk percentage van de onder vraag 2 bedoelde groep geniet een werkeloosheids- dan wel bijstandsuitkering?
4. Hoe hoog ligt dit percentage voor de totale Roosendaalse beroepsbevolking?
5. Hoe heeft het percentage, bedoeld in vraag 3 en 4, zich de laatste drie jaar ontwikkeld en wat is de prognose voor de komende jaren?
6. Wat is volgens u de reden dat het percentage werkelozen in de groep staushouders zo hoog ligt?
7. Heeft u deze groep werkelozen goed in beeld, niet alleen qua aantal, maar met name ook qua kwalificaties, competenties, opleiding en ambities?
8. Zo ja, wat doet u met deze informatie en zo nee, waarom heeft u dit niet in beeld?
9. Heeft u een specifiek doelgroepenbeleid/plan van aanpak om deze groep te begeleiden naar werk en/of maatschappelijke participatie en zo ja, kunt u ons daar inzage in verstrekken? Zo nee, bent u voornemens specifiek beleid hierop te ontwikkelen?

Voor beantwoording, zie link : LINK