Stijging WW-uitkeringen in relatie tot EAP

Het is een stevige ambitie; eind 2018 worden er 2000 nieuwe arbeidsplaatsen in Roosendaal gerealiseerd en zullen 300 mensen uit de uitkering aan een baan geholpen zijn. We vinden deze ambitie terug in de doelstellingen van het Economisch Actieplan (EAP). Een plan dat eind 2015 van start is gegaan en gepaard gaat met een investering van 1,2 miljoen euro. De Roosendaalse Lijst maakt zich zorgen om de voortgang van het EAP, met name op het gebied van het creëren van duizenden arbeidsplaatsen. We vernemen uit de lokale media (internetbode.nl), dat in tegenstelling tot het beeld in Nederland en gemeenten om ons heen, het aantal WW-uitkeringen in Roosendaal juist flink is toegenomen. Dit beeld staat voor ons gevoel haaks op de ontwikkeling dat diverse, grote logistieke bedrijven zich vestigen in Roosendaal. De vraag is of dit ook daadwerkelijk banen oplevert voor Roosendaalse burgers die nu geen werk hebben. Om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten zijn er tijdens de ‘update’ van het EAP, eind 2016, diverse suggesties gedaan door ondernemers. Wij zijn benieuwd wat hiermee gedaan is.

Hierover hebben wij de volgende vragen

1. Waarom blijft de gemeente Roosendaal, in tegenstelling tot gemeenten om ons heen en het landelijke beeld in Nederland, achter op het gebied van werkgelegenheid en komen er juist meer mensen in de WW terecht?
2. Verwacht u dat de doelstelling uit het EAP, 2000 banen en 300 mensen uit de uitkering eind 2018 gerealiseerd gaat worden, zo ja waar baseert u dat op en zo niet, waarom gaat dit volgens u niet meer lukken?
3. Hoeveel banen heeft u door de acties uit het EAP tot nu toe gerealiseerd en hoeveel mensen zijn er sinds de start van het EAP al uit de uitkering en duurzaam aan het werk?
4. Wat heeft u gedaan met de suggesties van ondernemers tijdens de themavond EAP (eind 2016), om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren? Graag een toelichting hierop.
5. Welke acties of aanvullende acties uit of naast het EAP worden ingezet om ervoor te zorgen dat de doelstelling op het gebied van werkgelegenheid gerealiseerd worden?
6. Hoe zorgt u ervoor dat nieuwe bedrijvigheid in Roosendaal gepaard gaat met werkgelegenheid voor onze burgers en hoe bereidt u Roosendaalse werkzoekenden hierop voor?

Voor beantwoording, zie link : LINK