Subsidieafwijzing Kindervakantiewerk

In de toewijzingen van de activiteitensubsidie voor 2017 zijn de KVW’s van vele dorpen wederom, evenals vorig jaar, buiten de boot gevallen. Navraag leert ons dat de verschillende stichtingen de aanvragen nog beter gemotiveerd hebben dan voor 2016, aandacht hebben besteed aan de afwijzingsgronden van 2016 en hierop hebben ingespeeld door o.a. voor 2017 vernieuwende ideeën en nieuwe activiteiten te organiseren.

Dit bevreemdt onderstaande fracties, zeker omdat bij de afwijzing van de subsidie 2016 benadrukt is dat de KVW’s een belangrijke factor zijn voor de leefbaarheid en de KVW’s in de dorpen een grote sociale binding geven en van enorme maatschappelijke waarde zijn. Vele kinderen, jong en oud, komen samen, ouders bezoeken de activiteiten, de kinderen groeien vaak door naar de leiding en blijven uiteindelijk meestal ook in hun verdere leven in de (dorps-)samenleving actief.

KVW is een activiteit die uiterst belangrijk is voor de leefbaarheid en vitaliteit in een dorpsgemeenschap. In 2016 hebben we geïnformeerd naar de mogelijkheid in de subsidieregeling criteria mee te laten wegen die het belang van een activiteit voor een kleine gemeenschap waarderen. Tevens hebben we gevraagd het aantal beoordelaars uit te breiden waarbij ook zeker beoordelaars die de waarde van activiteiten in dorpen kunnen aanvoelen en liefst nog uit de dorpen komen. Hiertoe zijn met de griffie gesprekken gevoerd.

We hebben daarom de volgende vragen:

1. Kunt u inzage verschaffen van de puntentoekenning en motivatie hiervan per beoordelaar en per categorie voor 2017 zoals weergegeven in het subsidieregister 2017, uitslagen activiteitensubsidies?
2. Is de groep beoordelaars gewijzigd t.o.v. 2016 qua aantal en samenstelling? Zo ja, welke wijzigingen zijn doorgevoerd en zijn ook de dorpen, zoals verzocht is, vertegenwoordigd?
3. Zijn de beoordelingscriteria 2017 aangepast t.o.v. 2016? Zo ja, welke aanpassingen zijn gedaan?
4. Onderschrijft u de waarde van de KVW’s in onze gemeente? Graag een toelichting.
5. Indien de criteria van de algemene activiteitensubsidie niet voldoen voor activiteiten zoals KVW, die toch een duidelijk belang hebben voor de leefbaarheid van de dorpen, ziet u dan mogelijkheden voor het invoeren van een vorm van vrij besteedbare leefbaarheidssubsidie voor de wijken/dorpen, waardoor dorpsraden of -platforms zelf de belangen van kleine activiteiten kunnen beoordelen en eventueel ondersteunen?
6. Bent u bereid de beoordeling van de aanvragen van de KVW’s te heroverwegen, aangezien ze vorig jaar zelfs hoger scoorden, hun blijvende maatschappelijke waarde en uiteindelijk ook via de raad werden toegekend? Graag een toelichting.

Voor beantwoording, zie link : LINK