Tarieven invalidenparkeerplaatsen en -kaarten

De Roosendaalse Lijst streeft er naar dat steeds meer mensen actief kunnen participeren in de samenleving, dit streven geldt zeker ook voor de invaliden in Roosendaal en haar dorpen.

Vaak is deze groep aangewezen op voorzieningen om dit streven mede mogelijk te maken. Qua mobiliteit kunnen ze hierbij bijvoorbeeld gebruik maken van de mogelijkheid om een invalideparkeerplaats (vlak bij hun woning) aan te vragen.

Op deze manier blijft hun auto goed bereikbaar, zodat ze zich op een “normale” wijze kunnen verplaatsen. Navraag leert echter dat een dergelijke voorziening aardig in de papieren kan lopen:

€ 341,70 voor een aanvraag voor een invalideparkeerplaats
€ 275,00 voor de aanleg van een invalideparkeerplaats
€ 68,55 voor een invalideparkeerkaart
€ 115,90 medische verklaring
€ 801,15

Daar komt bij dat het laten veranderen van je kenteken (bij aanschaf van andere auto) ook weer € 45,- kost.

Onze fractie heeft over deze tarieven enkele vragen:

1. Bent u het met ons eens dat een cumulatie van bovengenoemde kosten een forse uitgaaf is voor een helaas noodzakelijk voorziening voor gehandicapten die zelfstandig mobiel willen blijven?

2. Eenmaal per jaar legt u de Raad de nieuwe tarieven voor leges/heffingen voor. Bent u bereid de volgende keer (gebruikelijk in december of nu mogelijk al eerder) met voorstellen voor lagere tarieven te komen voor deze doelgroep en zo ja, in welke mate?

3. Komen deze kosten eventueel voor bijzondere bijstand in aanmerking en zo ja, wanneer?

4. Navraag leert dat andere gemeenten vaak lagere tarieven hanteren of soms zelfs vrijstelling verlenen, mede in het kader van administratieve lastenvermindering. ln Etten-Leur bijvoorbeeld betaalt men geen leges voor een invalideparkeerkaart. Bent u genegen om met voorstellen tot een dergelijke vrijstelling te komen en zo ja wanneer?

5. Hoeveel invalideparkeerplaatsen en -parkeerkaarten zíjn er in 201-5 en in 2016 aangevraagd enverleend?

Voor beantwoording, zie link : LINK