Terugdringen werkeloosheid / stimulering arbeidsparticipatie

Uit recent gepubliceerde gegevens blijkt dat de werkeloosheid in Roosendaal nog steeds hoog is en boven het landelijk gemiddelde ligt. De werkeloosheid zal per wijk en/of dorp ook weer anders zijn, mede afhankelijk van de samenstelling van de (beroeps)bevolking en opleidingsniveau per wijk.

Op de vitaliteitskaarten zien we dat met name in de wijken Westrand, Kalsdonk en Langdonk de cijfers over dit onderwerp het minst gunstig zijn.

Uit recent wetenschappelijk onderzoek van de Erasmusuniversiteit blijkt dat het frequent spreken van mensen die een bijstandsuitkering genieten een positieve bijdrage levert aan het activeren van deze personen. Ook komen eerder fraudegevallen aan het licht en wordt de kans op maatschappelijke participatie aanzienlijk groter. Onder “vaak” verstaat men in dit geval meerdere keren per jaar (ongeveer 4 keer minimaal).

Een dergelijke methodiek die onlangs het levenslicht zag en reeds in diverse gemeenten (waaronder de Brabantse Wal gemeenten) succesvol beproeft is, is de zgn. FIP-methode. FIP staat voor frequent, intensief en persoonlijk contact met de klant. Pilots hiermee hebben geleid tot een forse stijging in deelname aan het arbeidsproces, vrijwilligersparticipatie en een afname in fraudegevallen.

http://www.eur.nl/fsw/nieuwsdetail/article/82502-positieve-effecten-van-intensief-klantcontact-bij-uitvoering-participatiewet/

https://www.svland.nl/persoonlijk-contact-verhoogt-participatie-en-voorkomt-fraude/

In de praktijk is het vaak nog zo dat langdurig werkelozen amper tot weinig worden gesproken door de klantmanagers aangezien de verwachting is dat deze mensen nauwelijks of zelfs niet meer te bemiddelen zijn. Onderzoek wijst ook uit dat in de praktijk bepaalde klanten (het zgn. granieten bestand) soms jaren niet meer gezien of gesproken worden.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft met betrekking tot dit onderwerp een aantal vragen
1. Bent u bekend met de FIP-methodiek en zo ja, waarom spreekt deze u aan of waarom juist niet?
2. Denkt u dat dit systeem ook in Roosendaal (in samenwerking met Hart van Brabant) succesvol kan zijn?
3. Bent u bereid een dergelijke pilot op te starten, bijvoorbeeld in één van de drie genoemde wijken waar de werkeloosheid het hoogst is?
4. Hoe vaak worden nu de klanten uit het zgn. “granieten bestand” gesproken door de klantmanagers en vind u dat voldoende?

Voor beantwoording, zie link : LINK