Toegang Persoonsgegevens

In het artikel in BNDeStem “bandjes om de pols met carnaval” wordt toegelicht hoe met polsbandjes geprobeerd wordt om ervoor te zorgen dat geen alcohol kan worden verkocht aan jongeren beneden de 18 jaar. Een prima initiatief!

In datzelfde artikel wordt ook de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Roosendaal geciteerd: “bang voor misbruik of een andere vorm van creatief ontduiken van deze regeling? “Nee, totaal niet. Als we vermoeden dat 18-minners met een nepidentiteitsbewijs proberen om een polsbandje op te halen, hebben we toestemming om in de database van de gemeente te kijken. Dan kunnen we de leeftijd controleren”.

Wij vragen ons af of in het kader van de Wet op de privacy en in het kader van de wet BRP (Basis Registratie Personen) het is toegestaan dat de gemeente toegang verstrekt tot persoonsgegevens aan derden (welke niet in de wet zijn genoemd), zonder hiervoor vooraf toestemming te vragen aan de betreffende persoon zelf. De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft daarom enkele vragen:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/wie-heeft-recht-op-inzage-in-mijn-gegevens-in-de-gemeentelijke-basisadministratie-gba

1. Klopt de tekst uit het artikel waar staat dat de KHN – afdeling Roosendaal toestemming heeft om leeftijden te controleren in de database van de gemeente?

2. Zo ja:
– Is deze toestemming niet strijdig met de wet op de Privacy en de wet BRP en waarom niet?
– Welke afwegingen heeft de gemeente gemaakt om deze toestemming te verlenen?
– Voor hoe lang (welke periode) is deze toestemming geldig?
– Aan wie/welke personen is deze toestemming verleend?
– Welke gegevens kunnen, behalve leeftijd, nog meer bekeken worden?
– Is er controle via een “logbestand” waarop men kan zien welke informatie gezocht is?
– Zijn er nog meerdere instanties (naast de in de wet genoemde zoals de belastingdienst) de van de gemeente toestemming hebben om de persoonsgegevens te raadplegen en zo ja, welke instanties?

Voor beantwoording, zie link : LINK