Toekomst St. Jan

ln 2003 vond in de St Jan de laatste eredienst plaats. Na enkele jaren leegstand is NV Monumenten Fonds Brabant in mei 2005 eigenaar geworden van het gebouw. Om de herbestemming mogelijk te maken is de gemeente Roosendaal aandeelhouder geworden van NV Monumenten Fonds Brabant. Doelstelling was het behoud van de St. Jan voor alle mensen in, om en buiten Roosendaal.

Voordat de huidige gebruiker het gebouw is gaan huren heeft Stichting St. Jan Cultuur gehuurd. De huurovereenkomst met deze stichting is in 2009 ontbonden. Nadat de overeenkomst met de stichting was ontbonden is met de huidige huurder, ook gezien de economische situatie, een huursom overeengekomen van € 105.000 per jaar, dit bedrag zou in vijf jaar tijd gaan groeien naar € 115.000 per jaar. Het huurcontract is aangegaan voor een periode van 10 jaar en loopt af in 2019.

Om de toekomst van de St. Jan te borgen en leegstand te voorkomen moet er actie ondernomen worden. Doelstelling was toch het behoud van de St. Jan voor alle mensen in, om en buiten Roosendaal.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hierover de volgende vragen:

1. Deelt het college de mening van de Roosendaalse Lijst dat, om de toekomst van de St. Jan te borgen en leegstand te voorkomen, er nu actie moet worden ondernomen? Waarom wel/niet? lndien ja, welke concrete stappen gaat de gemeente hierin nemen?
2. Voert het college regelmatig gesprekken met de huidige huurder? Zo ja, wat is stand van zaken?
3. ls het college op de hoogte van een eventuele huurverlenging door de huidige huurder?

Voor beantwoording, zie link : LINK