Tracé 389 Kv

Sinds 2009 wordt er door het Rijk gestudeerd op een nieuwe hoogspanningsverbinding. Dit heeft medio juni 2016 geresulteerd in een Tracédocument
(zie ‘tracédocument’ op http://www.zuid-west380kv.nl/rilland-tilburg/publicaties).

Ten opzichte van het tracé van 2009 is de ligging van het zuidelijk tracé veranderd. De technische eisen waaraan een tracé moet voldoen en de ligging van de buisleidingenstraat liggen hieraan ten grondslag. De valafstand van een hoogspanningsmast is hierbij met name van invloed geweest.

Over de mogelijke verandering van het Tracé heeft de fractie van de Roosendaalse Lijst enkele vragen:

1. Wat voor gevolgen (en op welke locaties) kan de nieuwe hoogspanningsverbinding hebben voor onze gemeente en met name voor haar inwoners?
2. Wordt bij bepaling van het nieuwe tracé rekening gehouden met de belangen, eigendommen/bezittingen van onze inwoners en zo ja hoe en in welke mate?
3. Kunt u een (globale) tijds- en activiteitenplanning geven van het te lopen traject alvorens te komen tot vaststelling van het definitieve tracé?
4. Hebben de gemeente en onze inwoners nog recht op inspraak hierbij en hoe wordt dit vorm gegeven?
5. Zijn er al/nog andere relevante ontwikkelingen in dit dossier in relatie tot onze gemeente te melden?

Voor beantwoording, zie link : LINK