Uitstel samensmelting SPR en Primair Onderwijs

De Roosendaalse lijst heeft via BN de Stem kennis genomen van de intentie om de samensmelting van basisscholen en peuterspeelzalen (SPR) uit te stellen van 1 augustus dit jaar naar 1 januari 2017.

We begrijpen dat de keuze uit scenario’s wordt gekoppeld aan de procedure van de kadernota.

De Fractie van de Roosendaalse Lijst heeft daarom de volgende vragen:
1. Heeft de SPR de bezuiniging per 1-1-2015 van 450.000/500.000 euro geëffectueerd? Zo nee; waarom niet? Zo ja, hoe? Is na die bezuiniging de bedrijfsvoering structureel en kwalitatief goed voortgezet?
2. In welke mate was u op de hoogte van het wel of niet succesvol doorvoeren van de bezuiniging? Graag een toelichting.
3. Waarom wilt u de bezuiniging in een mogelijk scenario terugdraaien? Hoe wilt u de financiële dekking hiervoor vormgeven? Graag een toelichting.
4. Wat is het huidige aantal peuters bij SPR? Hoe groot is de terugloop van het aantal peuters bij SPR vanaf 1-1-2014 tot nu, en waar zijn deze peuters naar toe gegaan?
5. Heeft het primair onderwijs al voorgesorteerd op VVE voor peuters (eventueel afkomstig vanuit SPR) en is er een toe- of afname in het aantal peuters bij primair onderwijs vanaf 1-1-2014 tot nu, en zo ja, met welke aantallen?
6. Kan SPR na de bezuiniging in een van de scenario’s zelfstandig voortbestaan naast primair onderwijs? Zo ja, graag toelichting. Zo nee, waarom is er dan sprake van uitstel van de samensmelting?
7. We begrepen dat de samensmelting tussen SPR onder andere is ingegeven vanuit het oogpunt van efficiënter werken en kosten besparen. Waarom koppelt u het proces van samensmelting vanuit dit oogpunt van kostenbesparend dan aan de kadernota?
8. Uitgangspunt van de motie “kinderen verdienen de beste start” is uitvoering binnen rijksbudget. Tevens vraagt de motie om scenario’s voorafgaand aan de kadernota om zodoende besluitvorming helder en uitgebreid in de raadscyclus te laten plaatsvinden. Waarom wilt u de keuze uit scenario’s binnen rijksbudget in de toch al drukke behandeling van de kadernota plaats laten vinden?
9. In de kadernota worden geen middelen toebedeeld. Dat gebeurt in de begroting in november. Pas eind november heeft men dan pas zekerheid over welk scenario dat gekozen wordt en welke middelen daar eventueel beschikbaar komen. We vrezen dat dit te laat zal zijn voor een samensmelting per 1-1-2017! Of is de uiteindelijke beslissing uit scenario’s en eventuele middelen niet nodig voor de samensmelting? Graag een toelichting in de noodzaak van keuze uit scenario’s ten opzichte van sec de samensmelting van SPR en primair onderwijs.
10. Wie heeft de regie in dit proces tot samensmelting en opzetten VVE en hoe zijn de afspraken betreffende de communicatie naar buiten?

Voor beantwoording, zie link : LINK