Veiligheid kerncentrale Doel

In het artikel van BN/DeStem (zie link) wordt een zeer zorgwekkende situatie geschetst inzake de veiligheid van de Kerncentrale in Doel. Bij een mogelijke ramp zal wellicht zeker ook onze gemeente en haar inwoners getroffen worden.

De Roosendaalse Lijst maakt zich dan ook grote zorgen.

Volgens de nucleaire toezichthouder FANC is er sprake van brandgevaar, risico op kernsmelting en een schaamteloos nonchalante veiligheidscultuur. Elektrabel, exploitant van de centrale, schijnt zich weinig van de kritieken aan te trekken.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft over deze situatie derhalve een aantal vragen:

1. Bent u bekend met de zorgen van de toezichthouder, zoals geuit in het artikel?
2. Wat vindt u van de geuite zorgen en kritiek?
3. Gaat u, al dan niet in gezamenlijkheid, actie ondernemen naar aanleiding van deze nieuwe informatie en zo ja welke, zo nee, waarom niet?
4. Wordt er extra gecommuniceerd naar onze inwoners over deze nieuwe situatie, en zo ja, hoe en door wie, zo nee, waarom niet?

Voor beantwoording, zie link : LINK