Vereenvoudiging draagkrachtberekening

Uw College heeft besloten voor de bijzondere bijstand een vereenvoudigde systematiek voor draagkrachtberekening toe te passen. In plaats van te werken met de kostendelersnorm, welke miv 1 januari 2015 bij invoering van de Nieuwe Participatiewet geldt, gaat u werken met zgn, vergelijkingsnormen. Dit systeem is eenvoudiger in de uitvoering; wat u echter niet vermeldt is dat deze methodiek meer geld kost voor de gemeenschap.
De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft derhalve een aantal vragen:
1. Wordt de door u voorgestelde systematiek ook toegepast door de gemeenten waarmee u het werkplein vormt? Zo nee, waarom wijkt u hier van af en doorkruist dit dan niet de uniforme werkwijze van de aangesloten gemeenten, hetgeen juist een van de redenen tot samenvoeging was? (efficiencyvoordelen).
2. Is vereenvoudiging van het systeem de enige reden waarom u hiervoor gekozen heeft of zijn er nog andere voordelen?
3. U meldt niet dat dit systeem meer geld kost en de toch al schaarse budgetten uit het sociale domein verder onder druk zet. Inwoners komen nu vaak eerder in aanmerking voor een Bijzondere Bijstandsuitkering omdat de normering in feite onjuist wordt toegepast. Hoeveel Bijzondere Bijstandsuitkeringen worden op deze wijze bij benadering meer (en in feite oneigenlijk) toegekend en om welk bedrag gaat het op jaarbasis?
4. Het toepassen van de vergelijksnormen kan conflicterende situaties en vormen van rechtsongelijkheid opleveren. Het heeft namelijk ook gevolgen bij aflossingen en de beslagvrije voet. Is hieraan gedacht en waarom wordt dan toch besloten voor deze methodiek?

Voor beantwoording zie link : LINK