Verplichte sanering alle asbestdaken voor 2024

Tikkende tijdbom op asbestdaken
De meeste gemeenten hebben geen idee waar in hun regio asbestdaken liggen, laat staan of die een gevaar voor de volksgezondheid vormen. Dat blijkt uit een enquête die Kassa heeft gedaan onder de 50 grootste gemeenten in Nederland. Van de 39 grootste gemeenten die reageerden hebben slechts 8 de asbestdaken op woningen in kaart.

Handhaving
Dat is opmerkelijk omdat gemeenten hierop moeten handhaven. Vrijkomende asbestvezels in de buitenlucht kunnen kanker veroorzaken. Oude en beschadigde asbestdaken moeten met voorrang worden aangepakt, stelt de vooraanstaande asbestdeskundige Otto Hegeman.

Geen beleid
Het Rijk wil dat voor 1 januari 2024 alle asbestdaken in Nederland zijn gesaneerd. Lokale overheden moeten daarbij het voortouw nemen en de burgers informeren en begeleiden, bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidie. Dertig gemeenten geven aan nog geen beleid te hebben ontwikkeld. Volgens Hegeman is haast geboden. Asbestdaken beginnen na 15-20 jaar al te verweren en dat proces versnelt veelal met de jaren. Sinds 1993 is het gebruik van asbest op daken verboden. De jongste asbestdaken zijn nu 24 jaar, de oudste al een halve eeuw. In Nederland liggen naar schatting nog zo’n 500.000 asbestdaken.

Subsidieregeling onvoldoende
De hoge kosten voor sanering – die kunnen oplopen tot 20.000 euro per dak – moeten huiseigenaren grotendeels zelf ophoesten. Het bestaande subsidiepotje – ca 75 miljoen voor de gehele periode – is volstrekt onvoldoende. Volgens Hegeman is er minimaal 1.2 miljard euro nodig. Maar staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu weigert vooralsnog het bedrag te verhogen.

Beschermende maatregelen
Voor de sanering van asbestdaken zijn speciale beschermende maatregelen nodig, maar de hoge kosten werken in de hand dat burgers het zelf gaan doen, met mogelijke gezondheidsrisico’s en illegale dumping als gevolg. De Vereniging Nederlandse Gemeenten stelt dat het ondoenlijk is voor gemeenten om een compleet te hebben van de lokale asbestsituatie. De VNG vraagt zich bovendien af hoe reëel de saneringsverplichting per 2024 is.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft over deze materie een aantal vragen:

1. Bent u bekend met het feit dat het Rijk voor 1 januari 2014 (over amper 7 jaar) in Nederland alle daken asbestvrij wil hebben en zo ja, denkt u dat dit haalbaar is, met name voor Roosendaal? Graag een toelichting.

2. Heeft de gemeente Roosendaal al een asbestbeleid en zo nee, gaat dat er nog komen en per wanneer? Zo ja, kunt u ons dat doen toekomen?

3. Is in de gemeente Roosendaal het asbestprobleem in kaart gebracht en zo nee, gaat u dit nog doen en per wanner wanneer? Zo ja, hoeveel woningen en bedrijven hebben in Roosendaal nog een dak dat gesaneerd zou moeten worden?

4. Bent u bekend met het feit dat gemeenten hierop dienen te handhaven en zo ja, hoe gaat u daar mee om?

5. Voor de sanering heeft het Rijk een subsidiepot in het leven geroepen, deze is echter lang niet toereikend. De inwoners moeten in principe het restant zelf bekostigen. Denkt de gemeente aan een aanvullende subsidieregeling? Graag een toelichting.

Voor beantwoording, zie link : LINK