Wietkwekerijen

Uit (op verzoek) verkregen informatie met betrekking tot het aantal ontmantelde hennep-kwekerijen in onze gemeente, blijkt dat er de laatste jaren hierin een forse stijging te constateren valt. Enerzijds een positieve ontwikkeling dat we blijkbaar op een steeds effectievere wijze dergelijke kwekerijen kunnen opsporen; anderzijds ook een zorgelijke constatering dat er blijkbaar zoveel hennepkwekerijen in onze gemeente (zowel in de stad als in de dorpen) zijn. Uiteraard baart vooral dat laatste de Roosendaalse Lijst grote zorgen. Alleen al het veiligheidsgevoel bijvoorbeeld in onze wijken en dorpen zal door deze illegale kwekerijen zeker niet positief beïnvloed worden, laat staan wat voor andere negatieve effecten deze hennepkwekerijen uiteindelijk teweeg kunnen brengen.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft naar aanleiding van bovenvermelde ontwikkeling enkele vragen.

  1. Hoe verklaart u de toename in aantallen ontmantelde hennepkwekerijen? Is dit volgens u bijvoorbeeld te verklaren door intensievere controles, betere samenwerking met instanties, andere technieken of zijn er andere mogelijke oorzaken?
  2. Denkt u dat, in het verlengde van vraag 1, ook een toename in het aantal opgerichte hennepkwekerijen de oorzaak kan zijn van het feit dat er ook steeds meer kwekerijen ontmanteld worden ? Zo ja, kunt u dit nader onderbouwen?
  3. Kunt u ook iets aangeven over de grootte en de vorm van de ontmantelde kwekerijen? Zit daar ook een trend in? (worden er bijvoorbeeld steeds vaker hele kleintjes “op de zolderkamer” ontmanteld of juist niet?)
  4. Verwacht u dat de trend (van meer ontmantelingen) zich verder gaat doorzetten en zo ja waar baseert u dat op, zo nee, waarom niet?
  5. Wordt veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid “Meld Misdaad Anoniem” en in hoeveel procent van de gevallen leidt een dergelijke melding tot een echte “vangst”?
  6. Is de genoemde trend (meer ontmantelingen) ook in andere gemeenten (landelijk) zichtbaar of is dit typisch een Roosendaalse ontwikkeling?

Voor beantwoording, klik hier.