Wifi in de binnenstad

Er vinden de laatste tijd veel positieve ontwikkelingen plaats in en rondom de binnenstad, waarbij steeds grotere stappen worden gezet in beleving en gastvrijheid voor bezoekers. Een gastvrije binnenstad betekent in deze tijd volgens de Roosendaalse Lijst ook dat er gratis wifi moet zijn.

Ondanks dat er verschillende keren over is gesproken, is dit nog niet gerealiseerd. De wethouder gaf hierbij destijds aan dat de ontwikkelingen rondom 4G snel gaan en dit wellicht een beter alternatief is voor wifi. Volgens de Roosendaalse Lijst is dit geen goed alternatief aangezien 4G onderdeel uitmaakt van een data-abonnement en dus niet gratis is. Veel mensen en vooral jongeren zijn digitaal dus nog steeds afhankelijk van gratis wifi. Het aspect geld kan ook aan de kant van de gemeente een rol van betekenis spelen.

Op dit punt is er recent door het Europees Parlement ingestemd met een voorstel rondom wifi-hotspots. Europese gemeenten kunnen nu namelijk bij de Europese Commissie aankloppen om wífi-hotspots ¡n hun gemeente op te zetten. Van de 120 miljoen subsidie is er voor zesduizend tot achtdu¡zend gemeenten ruimte om met deze subsidie wifi gratis aan te bieden. Door middel van een voucher kan er subsidie aangevraagd worden. Zie voor meer informatie: http://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/europa-akkoord-over-wifi-apparatuur-gemeenten.9564992.lynkx

We hebben over deze ontwikkelingen de volgende vragen:

1. Bent u net als de Roosendaalse Lijst van mening dat in een moderne binnenstad gratis internet voor bezoekers een belangrijke bijdrage levert aan de gastvrijheid? Graag een toelichting.

2. Wat is de huidige stand van zaken rondom smart retail en in het bijzonder het digitaal aantrekkelijk maken van de binnenstad voor bezoekers?

3. Blijft u van mening dat 4G een gelijkwaardig alternatief voor wifi is, ondanks dat dit niet gratis is? Zo ja, kunt u aangeven waarom u dat vindt en zo nee, bent u voornemens gratis wifi aan te bieden aan bezoekers van de binnenstad?

4. Bent u op de hoogte van de geschetste Europese subsidiemogelijkheden om als gemeente gratis wifi aan te kunnen bieden? Zo ja, kunt u aangeven of u gebruik gaat maken van deze subsidie, zo nee, bent u bereid de mogelijkheden te onderzoeken met de intentie gebruik te maken van deze subsidie?

Voor beantwoording, zie link : LINK