Wijkverpleging Roosendaal

In het regeerakkoord van de nieuwe regering Rutte III is een bezuiniging van 100 miljoen ingeboekt op de wijkverpleging.

De wijkverpleging is een onmisbare schakel binnen het idee van zorg dichtbij en in de buurt.

Deze bezuiniging op de wijkverpleging – terwijl de verpleegkundigen nu al onder te grote druk staan door te weinig tijd voor de mensen en teveel bureaucratie – zal vooral in onze dorpen en wijken voelbaar worden.

Het idee van langer in je eigen huis en omgeving kunnen blijven wonen komt hiermee weer op de helling te staan.

Gelet hierop hebben onze fracties de navolgende vragen aan het college van B&W:

1. Is het college bekend met het voornemen van de regering om 100 miljoen te bezuinigen op de wijkverpleegkundige zorg?
2. Heeft het college een idee wat het effect van deze bezuiniging zal zijn voor op onze gemeente, zowel budgettair als inhoudelijk wat de gevolgen zullen zijn voor onze inwoners die nu en in de toekomst een beroep zullen doen op de wijkverpleegkundige zorg?
3. Is het college met ons van mening dat deze bezuiniging ongewenst is, de gevolgen groot zullen zijn en vooral onze kwetsbare inwoners zullen treffen?
4. Bent u bereid bij het rijk namens onze gemeenteraad te protesteren tegen die ondoordachte bezuinigingen?

Voor beantwoording, zie link : LINK