Woningbouw en -nood

De vraag naar (nieuwe) woningen en bouwgrond blijft onverminderd groot, ook in onze gemeente. Gelukkig wordt op diverse locaties gebouwd, zodat enigszins in de vraag kan worden voorzien, maar de vraag blijft groter dan het aanbod. De krapte en schaarste op de woningmarkt wordt steeds groter en de landelijke prognoses zien er niet best uit. Het tekort aan woningen blijft voorlopig groeien. Onze fractie krijgt vooral veel vragen over de beschikbaarheid van betaalbare starterswoningen, seniorenwoningen (ook in de huursector) en bouwgrond.

Wij hebben dan ook enkele vragen hierover:

1. Hoeveel woningen worden de komende 4 jaar (bij benadering) gebouwd in respectievelijk Roosendaal, Wouw, Heerle, Nispen, Wouwse Plantage en Moerstraten? Indien mogelijk en indien van toepassing naast een uitsplitsing per woonplaats en per jaar ook een uitsplitsing per bouwplan. Indien sprake is van herbouw, dan ook graag afzonderlijk benoemen.  
2. Kunt u bovenstaande aantallen (uit vraag 1) uitsplitsen in type woning? (bijv. starterswoning, seniorenwoning, appartement, rijtjeswoning, 2 onder 1 kap, vrijstaand enz.)?
3. Hoeveel woningen uit vraag 1 zijn sociale huurwoningen? (aantallen of percentage)
4. Worden de komende jaren, naast de huidige lopende, nog nieuwe bouwplannen ontwikkeld/in ontwikkeling genomen en zo ja, waar en voor hoeveel woningen?
5. Hoeveel woningen mogen er volgens het woningbouwcontingent gebouwd worden de komende 4 jaar en, indien het geval, hoe verklaart u het verschil tussen het antwoord uit vraag 1 en deze vraag? Graag een toelichting.
6. Heeft u inzicht in de woningbehoefte en de diverse wachtlijsten in onze gemeente voor (huur-)woningen en bouwgrond en zo ja, hoe zien die eruit? (aantallen, per woonplaats en per type woning enz.). Zo nee, waarom niet?
7. Hoe acteert u en/of hoe gaat u acteren op de schaarste en tekorten op de woningmarkt? Graag een uitgebreide toelichting.
8. Wanneer volgt een actualisatie van de woonagenda, hoe wordt dit proces vormgegeven en wie worden daarbij betrokken?
9. Specifiek voor Wouw: uit de media vernemen wij dat de locatie Roosendaalsestraat bij “Doe het Zelf Machielse” herontwikkeld wordt tot een nieuwbouwlocatie. Kunt u aangeven hoe het staat met deze plantontwikkeling, realisatie en aantallen en type woningen, voorzien op die locatie?

Een nieuwe vorm van huizen kopen is de zogenaamde “duokoop”. Zokunnen minder kapitaalkrachtigen sneller een huis kopen omdat bij deze constructie enkel het huis wordt gekocht. De grond blijft eigendom van bijvoorbeeld een pensioenfonds of ontwikkelaar, die de grond verhuurt via een erfpachtconstructie aan de koper van het huis. In dit geval kan worden volstaan met een lager aankoopbedrag en dus ook een lagere hypotheek. 

10. Bent u bekend met deze constructie en zo ja, wat is uw opvatting hierover?
11. Denkt u dat “duokoop” kan helpen om de doorstroming in de woningmarkt te bevorderen en zo ja, gaat u daar iets mee doen en wat?

Bij vraag 1 t/m 6 vragen wij om aantallen. We hebben er begrip voor dat u wellicht niet altijd exacte aantallen kunt noemen. In dat geval kunt u volstaan met prognoses

Voor beantwoording, zie link : LINK