Geerhoekgebied Wouw

Per e-mail van zondag 11 augustus jl. informeert werkgroep “Vitaal Wouw” ons, via een notitie d.d. 8 augustus, over de in hun ogen mislukte inzet van een burgerinitiatief door deze werkgroep om te komen tot herontwikkeling van het Wouwse Geerhoekgebied 1.Klopt het dat het plan van de werkgroep “Vitaal Wouw”,… Lees verder…

Vrijwilligersbeleid

De gemeente Roosendaal kent tezamen met haar dorpen een groot aantal organisaties, die belangeloos heel veel werk verrichten om het de Roosendaalse burger te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan sport-en cultuurverenigingen, instanties voor zorg en welzijn, bewonersplatforms en buurthuizen. Zij doen dit met een groot aantal vrijwilligers, die ‘goud waard’ zijn… Lees verder…

Introductie van Spreekuur- en Wijkrechters

Een proef met ‘spreekuurrechters’ die de rechtbank Noord-Nederland medio 2018 heeft gehouden, is succesvol verlopen. Mensen die een eenvoudig geschil aan de rechter wilden voorleggen, konden dat zonder dagvaarding of advocaat doen. De rechter hoorde de strijdende partijen aan en adviseerde over een schikking. In 91 procent van de zaken… Lees verder…

Spookjongeren in Roosendaal

In de volgende NOS artikelen wordt uitleg gegeven over spookjongeren. https://nos.nl/l/2295212 https://nos.nl/l/2295129 Hierover heeft de Roosendaalse Lijst de volgende vragen: 1. Heeft u inzicht op hoeveel mensen/ jongeren een vermelding VOW (vertrokken onbekend waarheen) hebben in Roosendaal. Zo ja hoeveel? En is dit aantal de laatste jaren (sterk?) stijgende, gelijk… Lees verder…

Overlast drug crystal meth

De landelijke recherche heeft recent (eind juni) in een Rotterdams bedrijfspand 2.500 kilo crystal meth* gevonden met een straatwaarde van 500 miljoen euro’s. Het gaat om de grootste crystal meth-vangst die ooit in Europa /Wereld heeft plaatsgevonden. *Crystal meth, is een hard drug die in Nederland niet veel wordt gebruikt,… Lees verder…

Afvalstoffenheffing – Stoma materiaal

In de gemeente Roosendaal betaal je per hoeveelheid restafval, diftar, dat je aanbiedt. Dit betekent dat het aantal keer dat men restafval aanbiedt van invloed is op de hoogte van het uiteindelijk te betalen bedrag. Stomadragers hebben vanwege hun stoma materiaal standaard meer afval en daardoor meer kosten. In de… Lees verder…

Verkoop sporthallen

In de onlangs toegezonden jaarstukken 2018 kunnen we lezen dat in 2018 de sporthallen van de kernvastgoedportefeuille naar de verkoopvastgoedportefeuille zijn verplaatst. In dat kader heeft u ook een onderzoek laten verrichten naar de verkoop-mogelijkheden. Tevens kunnen we lezen dat er in 2019 een aanbestedingsprocedure gevoerd gaat worden. De fractie… Lees verder…

Implementatie motie Dik-Faber

Tijdens de behandeling van de Nationale omgevingsvisie (NOVI) in de Tweede Kamer is de gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. (bijlage 1) aangenomen. Deze motie beoogt om in aanloop naar de Regionale Energiestrategieën nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden te toetsen aan de zonneladder. Hierover hebben wij de volgende… Lees verder…

Informatiebeveiliging en privacy

Informatiebeveiliging en privacy zijn steeds belangrijkere aandachtspunten in onze samenleving. Voor de gemeente Roosendaal heeft Rekenkamer West-Brabant hierop een onderzoek uitgevoerd om te bezien hoe de gemeentelijke organisatie omgaat met bijvoorbeeld privacygevoelige gegevens van onze Roosendaalse inwoners. De Roosendaalse Lijst onderschrijft de conclusies en aanbevelingen van het onderzoeksrapport van de… Lees verder…