Begroting 2016 – 1e termijn RL

Voorzitter,

Nadat we twee weken geleden onze beschouwingen gaven op de begroting, beperken we ons nu tot de wijzigingsvoorstellen.

Voordat wij echter onze moties en amendementen uitspreken willen wij onze waardering uiten richting College en ambtelijk apparaat. Een overzichtelijke begroting waarin veel kennis, kunde en energie is gestoken en het resultaat mag er zijn; chapeaux!

Het solide beleid van de voorbije jaren heeft er voor gezorgd dat we nu wat meer lucht krijgen in de begroting en dat we, ondanks de voorbije crisis, een hoog weerstandsvermogen hebben.

Vele investeringen liggen te wachten waardoor deze ratio weliswaar zal dalen, maar dan nog houden we een veilige buffer. Naast deze buffer is er een structureel saldo van 1,3 miljoen, waarvan we, na inflatiecorrectie, 8 ton kunnen inzetten.

Wij stemmen in met de, in het voorstel genoemde, bestedingsdoelen; deze passen in het gedachtengoed van de Roosendaalse Lijst: extra maatschappelijke activiteiten, extra onderhoud aan wegen, fiets- en wandelpaden en een verdere beheersing van parkeertarieven. Voor de niet bestede gelden (25.000) hebben we een aanvullend amendement, later in mijn betoog.

Voor de manier waarop het bedrag van 150.000 “maatschappelijk budget” ingevuld wordt, stellen we een interactief proces voor waarbij het maatschappelijk veld geconsulteerd wordt. We hebben samen met het CDA een motie voorbereid, welke door het CDA zal worden aangekondigd en ingediend.

Met het onlangs bekend geworden voordeel uit de septembercirculaire en mogelijk andere, nu nog niet bekende factoren, stelt de RL voor hier vooralsnog enigszins terughoudend mee om te gaan. Wellicht kan het College een interactief proces met de Raad en samenleving initiëren om, voorafgaande aan de kadernota 2017, richtinggevende uitgangspunten op te halen. Dit voorkomt ook de gedachte van een vooraf dichtgetimmerde Raadsvoorstel. (Indienen Motie)

Programma 1.
Bij programma 1 hadden we bij de beschouwingen enkel een aantal vragen welke inmiddels zijn beantwoord.

Programma 2
Hierbij beperken we ons ook tot onze wijzigingsvoorstel Ledverlichting:

Gelet op het hoge energieverbruik bij sportverenigingen is het, vooral ook in het kader van duurzaamheid, verstandig oude verlichting te vervangen door energiezuinige- en onderhoudsvrije LED verlichting. De besparing op de energiekosten komt ten gunste van de verenigingen en dit kan de weggevallen Ecotaxsubsidie bij deze verenigingen (gedeeltelijk) opvangen.

Ook kan energiebesparing worden bereikt met gebruik van zonnepanelen op sportparken, waarbij de gemeente subsidie aan kan vragen bij het Ministerie, welke in de plaats komt voor de Ecotaxsubsidie.

De RL dient een amendement in ter vervanging van de verlichting bij buitensportaccommodaties. Tevens dragen wij het College op te onderzoeken hoe gebruik van zonnenpanelen op sportaccommodaties gestimuleerd kan worden. (Indienen amendement)

Programma 3 en 5
In programma 3 en 5 hebben wij zelf geen wijzigingsvoorstellen, maar enkele aangekondigde moties/amendementen door anderen trokken wel onze aandacht. Komen we op terug.

Programma 4
Het extra budget dat in 2015 op ons initiatief bewerkstelligd is voor het ledigen van afvalbakken in de weekends heeft een positieve invloed op het straatbeeld. We dienen voor verlenging opnieuw een amendement in, met de bedoeling dit structureel te maken. Dit gaan wij financieren uit het restant van die 8 ton. De kosten hiervan bedragen 25.000,- (indienen amendement)

Extra middelen vragen we voor het omvormingsvraagstuk. In de begroting van 2015 hebben we 5 ton geoormerkt om een begin te maken met het omvormen van oud naar nieuw groen. Onlangs heeft de wethouder aangegeven nog 6 ton nodig te hebben om deze klus te klaren, waarbij met name de schade, aangericht door worteldruk aan verhardingen, hersteld dient te worden. Wij willen graag dat dit gebeurt en daartoe dienen wij een amendement in.

De recente komst van enkele HSP’s is een verrijking voor onze gemeente. De RL vindt dat een dergelijke voorziening thuishoort in iedere wijk en dorp; hondenbezitters betalen hondenbelasting en mogen daar best iets voor terugzien. Wij dragen, ter stimulering van de komst van meer HSP’s, de wethouder op hierbij een aanjaagfunctie te vervullen in de vorm voorlichting, facilitering en ondersteuning. Het eerste initiatief zal echter wel vanuit onze bewoners zelf moeten komen. (indienen motie).

Vluchtelingenvraagstuk
Wij danken het College voor de uitgebreide info die we gisteren per brief mochten ontvangen. Dit geeft, tezamen met de door de RL opgestarte vragenactie, ons een goed beeld van de huidige Roosendaalse situatie en wat er leeft bij onze inwoners.

Tot slot
Een aantal moties en amendementen dienen we graag mede in:
CDA: Motie peuterscenario’s en motie interactie met de samenleving;
SP: motie Investeren in het voorliggend veld
VLP: Amendementen Wielersport, Leemstraat en Herziening Reserves