Begroting 2017

Hier kunt u de eerste termijn van de Roosendaalse Lijst nalezen zoals deze is ingebracht in de begrotingsraadsvergadering van 20 oktober 2016 (besluitvorming volgt op 10 november 2016):

Onlangs kreeg onze gemeente het predicaat “slimste gemeente” opgespeld. Een titel waarop we trots zijn. Helaas was er geen prijs voor de financieel gezondste gemeente, anders had Roosendaal ook daar hoge ogen gegooid: de nu gepresenteerde begroting is meerjarig sluitend, de reservepositie is prima en het weerstandsvermogen is zodanig dat nagenoeg alle risico’s opgevangen kunnen worden. Deze rooskleurige situatie is het resultaat van een solide financieel beleid dat zijn oorsprong mede vindt in de Agenda van Roosendaal: in crisistijd durven te saneren, maar vooral ook durven te hervormen en blijvend te investeren, zodanig dat we bij economische groei weer snel uit de crisis zijn. Mede ook door en dankzij de Roosendaalse samenleving zijn we er snel bovenop gekomen. Het is vooral ook hun verdiensten dat er nu ruimte is om te investeren in onze stad en dorpen, in de openbare ruimte, in het sociale domein, sport en cultuur en ruimte is voor verdere lastenverlichting.

Wat inhoudelijk deze begroting betreft: We zijn blij dat al onze voorstellen vanuit de politieke beschouwingen en de kadernota zijn geland in deze begroting: lastenverlichting, aanpassingen vanuit het parkeerplan, geld voor activiteitensubsidies, geld voor onkruidbestrijding, meer financiële ruimte voor onderhoud grijs, een nog socialer beleid met aandacht voor zwakkeren, maar ook voor mantelzorgers en peuteropvang. Voorstellen, vaak in samenwerking met andere fracties, vinden hun financiële vertaling in deze begroting. Bij de kadernota-behandeling hebben we ook gevraagd om de nodige onderzoeken en nieuw beleid. We verwachten hiervan op korte termijn de resultaten te zien zoals het festivalbeleid, toeristisch actieplan, citymarketing, uitbreiding milieustraat en de oprichting van een cultuurfonds. Mochten hieruit investeringen voortvloeien, en dat zal zeker het geval zijn, dan hebben die in principe onze goedkeuring.

Meer dan voorheen hebben we de kadernota gebruikt om de begroting vorm te geven. Mede daarom, zoals ik bij mijn intro aangaf, zou het dan ook goed zijn met zijn allen nu even de tijd te nemen voor bestemming van het enorme restant saldo. Bij deze doe ik dan ook nogmaals een oproep aan Raad en College om op hele korte termijn met een procesvoorstel te komen, waarbij wat ons betreft het College het voortouw neemt. Kernvoorwaarde hierbij is wel dat de Roosendaalse samenleving hierbij nadrukkelijk een rol krijgt. Graag een reactie hierop van het College.

Waar staat de Roosendaalse Lijst zelf voor in de komende periode: Wij staan voor verdere lastenverlichting, vooral ook om de burger wat terug te geven voor de inspanningen en offers van de afgelopen jaren. Een andere prioriteit vormt de openbare ruimte die wat ons betreft op orde moet worden gebracht daar waar dat nog niet het geval is. Verder vinden wij een sterke lokale economie van belang waarin er voldoende werk is, ook voor jongeren, ouderen en laagopgeleiden. Bij de 3’Ds pleiten wij uiteraard voor uitvoering binnen de rijksbudgetten; dit lijkt te lukken maar we kunnen niet stilzitten; Roosendaal kan nog zorgzamer en socialer worden door bijvoorbeeld extra aandacht voor verwarde personen, statushouders en andere kwetsbare groepen. Iedereen verdient een respectvolle plek in onze gemeente.

Zonder al teveel in detail te treden wil ik graag enkele zojuist genoemde punten en andere zaken wat nader benoemen.

Voor wat betreft het onderhoud aan de openbare ruimte zien we dat het ooit door de Raad vastgestelde C-niveau op het randje van het acceptabele is. Uiteraard zouden we dit niveau graag hoger hebben. Afgelopen jaar was het overmatige onkruid een doorn in ons oog. Hopelijk biedt het ophogen naar niveau-B een fraaier beeld. Dat is wel een opdracht die we de wethouder nadrukkelijk mee geven. Voor het grijs geldt echter op de meeste locaties nog niveau C. Uiteindelijk zouden we dat ook graag op een hoger niveau hebben, maar het is ons niet duidelijk wat voor financiële impact dit heeft. Mogelijk kan de wethouder ons meenemen in haar plannen om tot kwaliteitsverbetering te komen?

Qua werkeloosheid scoort Roosendaal matig. Relatief veel mensen in de bijstand. We gaan er vanuit dat de uitvoering van de Economische Actiepunten banen gaat opleveren, juist ook voor mensen in de bijstand. We missen hierbij nog een actieve benadering van onze MKB ondernemers.

Ook het magere zesje die ondernemers geven aan het ondernemersklimaat moet omhoog. De komst van Primark is met gejuich ontvangen maar hoeveel Roosendalers gaan hier aan de slag? Zijn er afspraken rondom werk-gelegenheid voor de nieuw te vestigen bedrijven op het Philipsterrein en is er ruimte voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Graag een reactie van de wethouder. Het blijkt overigens dat er bij het Werkplein geen signalerings- en doorverwijzingsbeleid is voor laaggeletterdheid. We vragen hiervoor wel aandacht;
Waar we ook nieuwsgierig naar zijn is de voortgang van de maatregelen ter versterking van het voorliggend veld waarvoor twee miljoen gevoteerd is. Kan de wethouder de huidige stand van zaken toelichten?

We zijn blij om te lezen dat er een separaat voorstel komt voor een nieuwe citymarketingstrategie. Bij ons staat dit onderwerp hoog op de agenda. Een sterke positionering zal doorwerken op alle terreinen. Het vereist wel dat we scherpe keuzes maken om van de identiteit van Roosendaal een ijzersterke te maken. We zijn benieuwd naar het voorstel.

Wij blijven kritisch op alles wat er in Roosendaal gebeurt. Wij signaleren een ontwikkeling waarmee we niet blij zijn. Normvervaging in onze samenleving dat zich op een aantal fronten manifesteert: illegale afvaldump, veroorzaken van overlast, niet nakomen van regels, toenemend vandalisme en drugsoverlast. Zorgelijk. Onlangs kreeg met name de afvaldump veel aandacht in de lokale media. De wethouder gaf daarin aan te werken aan een oplossing; kan hij daar al iets over melden? We begrijpen ook dat het enkel bestraffen zeker niet de ultieme oplossing is. Echter, in combinatie met andere maatregelen, kan extra handhaving mogelijk er toe leiden dat de neerwaartse spiraal omgebogen wordt. Wij vermoeden dat er meer middelen beschikbaar zouden moeten komen, maar zijn uiteraard benieuwd naar de reactie van de portefeuillehouder. Een veilige en schone omgeving vinden wij erg belangrijk

Een ander proces dat onze aandacht heeft is overdracht van het onderhoud van sportcomplexen naar de verenigingen. Een ontwikkeling die wij steunen, maar wel onder de juiste condities. De overdracht moet leiden tot een win-win situatie waarbij de gemeente verlost is van de onderhoudstaak en de vereniging zelfvoorzienend wordt. Wat wij vernemen is dat budgetten die de clubs meekrijgen krap zijn en dat de expertise niet overal aanwezig is. Mocht blijken dat door deze exercitie clubs in problemen raken dan rekenen we op steun vanuit het College. Tevens zijn wij benieuwd hoe het staat met het duurzamer maken (Led/Panelen) van accommodaties waarvoor wij bij de vorige begrotingsbehandeling middelen vrijgemaakt hebben.

Voorzitter, ondanks ook enkele kritische noten mogen we trots zijn op deze begroting. Het gaat goed met Roosendaal, en niet alleen financieel. Laten we nu nog proberen met zijn allen die knelpunten die er nog zijn aan te pakken. Het door ons voorgestane debat met Raad, College en de samenleving kan hier wat ons betreft een prima start voor zijn.

Als pdf voor download: zie link : LINK