Begroting 2018

Hier kunt u de eerste termijn van de Roosendaalse Lijst nalezen zoals deze is ingebracht in de begrotingsraadsvergadering van 25 oktober 2017 (besluitvorming volgt op 9 november 2017):

Voorzitter, vandaag behandelen we de begroting 2018, de laatste uit deze bestuursperiode. Een begroting die er degelijk en actueel uitziet; een sluitende begroting waarmee het nieuwe College verder kan. Een toekomstbestendig fundament, zeker als we het meerjarenperspectief zien met overschotten voor de komende jaren en met een gunstig weerstandsvermogen.

Dit College heeft de afgelopen vier jaar gewerkt aan een evenwichtig Roosendaal. Door verstandige keuzes zijn we goed uit de crisis gekomen en de offers die we in het verleden hebben gevraagd zijn al deels terug gegeven. Er zijn de voorbije jaren, zowel incidenteel als structureel, miljoenen geïnvesteerd in onze samenleving.

Op de speerpunten leefbaarheid en wonen, de binnenstad en het sociale domein zijn grote stappen gezet, maar we zijn er nog niet. De komende jaren zullen deze klussen voltooid moeten worden. Daarnaast zal ook het armoedebeleid en cultuurbeleid een impuls moeten krijgen; we zijn benieuwd naar wat er nog gaat komen op deze onderdelen. Jammer dat we over deze onderwerpen niks in de begroting aantreffen. Zowel cultuur als armoedebeleid staan bij ons hoog in het vaandel. Wel is er gelukkig aandacht voor de top-3 uit het burgerakkoord: veiligheid, groen en zorg. Extra impulsen moeten er voor zorgen dat deze beleidsterreinen meer focus krijgen, rekening houdende met input vanuit onze inwoners.

Op Prinsjesdag presenteerde het toenmalige kabinet haar begroting. Hierin zaten weinig schokkende zaken. Immers, het nieuwe kabinet was in wording en het is niet gebruikelijk over het graf heen te regeren. In feite verkeert het huidige College in dezelfde situatie. Over een aantal maanden treedt een nieuwe College aan waarvan de samenstelling nog onbekend is. Dat er in deze begroting dan ook geen grote vernieuwende elementen zitten, siert dit college.

Bovendien heeft dit College goed geluisterd bij de beschouwingen en bij de samenstelling van de kadernota. Veel zaken die daar zijn genoemd, zitten in deze begroting. Het zou derhalve vreemd zijn nu nog met ingrijpende voorstellen te komen.

Vanuit de RL bezien, herkennen we veel van onze speerpunten in deze begroting. Aandacht, via extra investeringsruimte, voor sport (velden voor hockey, voetbal en tennis), geld voor veiligheid, voor harmonieorkesten, groen en grijs, voor KVW’s, investeringen in duurzaamheid en ruimte voor woningbouw. Uiteraard hebben we nog volop ideeën en staan te trappelen die tot uitvoer te brengen. Dat zal vooral in de nieuwe bestuursperiode zijn beslag gaan krijgen. Hierbij alvast een doorkijkje.

Groen/Grijs: We zijn blij met het fietspadenplan zoals Wethouder Schenk onlangs presenteerde. Hoe eerder bestaande tegelfiets-paden worden aangepakt en worden omgeturnd naar asfaltfiets-paden hoe beter. Wel betreuren we dat de aanleg van de snelle fietsverbinding Roosendaal-BoZ vertraagd is. Onderhoud aan het fietspad in de Bergsebaan tussen Wouw-BoZ dat uitgesteld is vanwege de komst daarvan, kan in onze ogen niet langer wachten. Wij vragen dan ook of de wethouder kans ziet om onderhoud aan dit fietspad naar voor te halen; wij overwegen een motie hiertoe.

Bij het groen waarderen we het voorstel om oude plantvakken aan te pakken. Gelet op het 750 jarig bestaan zou het fraai zijn om plantvakken op prominente locaties te voorzien van rozen-struiken en met wat creativiteit met kleuren, kan de tekst “750” hierin verwerkt worden. Ziet de wethouder mogelijkheden?

Inzake economie/arbeidsmarkt heeft de RL recent met een motie gepoogd richting te geven aan denken over werk. In de nieuwe bestuursperiode moet er een visie op de arbeidsmarkt komen. De toenemende robotisering en automatisering laat werk verdwijnen aan de onderkant. In de begroting zien we een tegenstrijdigheid op dit punt.

Enerzijds lezen we dat wordt ingezet op binnenhalen van hightech-gerobotiseerde logistiek. Anderzijds lezen we dat het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt prioriteit heeft: moeilijk te rijmen, tenzij we flink investeren in om- en bijscholing. Anders zijn we alleen maar bezig om de beschikbare arbeidsplaatsen door arbeidsmigranten te laten invullen en later door robots. Graag een reactie hierop.

Wat betreft veiligheid hopen we dat ons College oog heeft voor de situatie rondom de Kerncentrale in Doel. Hoewel dit niet in onze directe beïnvloedingsfeer ligt, vragen wij de vinger stevig aan de pols te houden en er alles aan te doen om de veiligheid te garanderen. Korter bij huis, en wel de bevoegdheid van deze Raad, is het tegengaan van steeds vaker voorkomende overlast in de stad. (stationsgebied, Molenstraat, Gastelseweg). Graag een reactie van de portefeuillehouder; of dit herkenbaar is en wat hij hieraan gaat doen.

Het sociale domein: De RL betreurt het dat de Raad nog geen voorstel heeft ontvangen voor Integraal Armoedebeleid; toch al geruime tijd toegezegd. Een kanteling van vangnet naar uitweg zal ook een financiële impuls behoeven. Een gemiste kans om dit niet in de begroting op te nemen. Wat vindt de wethouder?

Inzake jongeren, die 18 worden en zonder woonadres, opleiding of uitkering zijn, vindt de RL dat al in het 17de levensjaar actie moet worden ondernomen. Met een stevige bries van de jeugdprofessional moeten de wieken van de ambtelijke molen sneller draaien zodat deze 18-plussers een goede start krijgen; vindt de wethouder dat ook en wat gaat het hieraan doen?

We hopen dat er goede afspraken komen voor de buurthuizen en dat er gekeken wordt naar een nieuwe manier van financiële ondersteuning. Kan de wethouder de stand van zaken geven van de, mede door ons, ingediende motie hiertoe?

De RL streeft naar een inclusieve samenleving, een samen-leving waarin iedereen tot zijn recht komt, ongeacht culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen. Een samenleving waarin iedereen zelfstandig woont en onderwijs volgt, waar iedereen zich welkom voelt, waar iedereen gelijke kansen heeft als werknemer en werkgever, waar openbare gebouwen en openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk is. Bewustwording hiervan bij overheid, bewoners, bedrijven en vooral bij onszelf is de eerste stap. Streeft het College daar ook naar en hoe wordt dit verder vormgegeven?

Voorzitter, ik ga afronden, 2018 wordt een jaar met veel veranderingen, een jaar met gemeenteraadsverkiezingen, een nieuwe College, een nieuwe Raad, een jaar ook met debatten over veel onderwerpen; een jaar echter ook met één gemeen-schappelijkheid: alles voor onze mooie gemeente en inwoners. Laten we er dan ook, naast het betwisten van opvattingen, unaniem een mooi feestjaar van maken ihkv 750 jaar Roosendaal. Ik denk dat we daar geen motie voor in hoeven te dienen.

Tot slot: een dankwoord aan de ambtenaren en griffie voor hun bijdrage in de laatste begroting in deze bestuursperiode. Net zoals bij de vorige drie edities uit deze periode zag alles er weer keurig netjes uit, was de presentatie-avond goed verzorgd en zijn alle vragen beantwoord: onze oprechte complimenten!

Als pdf voor download: zie link : LINK