Begrotingsbehandeling 2016 – Algemene Beschouwingen

Ter behandeling ligt de begroting 2016 voor. Een begroting waarin voor het eerst sinds de crisis in 2008 een kentering waarneembaar is. Daar waar we de laatste jaren steeds keuzes moesten maken waarop we moesten bezuinigen of herverdelen, hebben we bij deze begroting weer de luxe om overschotten te bestemmen. Terugkijkend op die lastige crisisjaren heeft een gedegen beleid eraan ten grondslag gelegen dat we deze periode goed zijn doorgekomen. Op basis van de AvR is 40 miljoen omgebogen. Helemaal zonder gevolgen kan zo’n operatie niet blijven, maar de RL is van mening dat juiste keuzes zijn gemaakt waardoor onze samenleving zo goed als ongeschonden uit de strijd is gekomen. In de achterliggende periode hebben we zelfs de belastingen voor onze inwoners nooit hoeven te verhogen met meer dan de prijsindex en dat is ook nu niet het geval. Zelfs een kleine lastenverlichting bij de afvalstoffenheffing ligt in het verschiet.

Een voorzichtig financieel herstel kondigt zich nu dus aan maar dat neemt niet weg dat we kritisch moeten blijven en dat we de geldkraan niet meteen vol open moeten zetten. Het reeds eerder genoemde solide financiële beleid heeft er voor gezorgd dat we nu een ruim weerstandsvermogen hebben. Er liggen, en dat is een goed vooruitzicht, tal van investeringen te wachten waardoor deze ratio zal dalen, maar dan nog houden we een veilige buffer. Naast deze veilige buffer constateren we een positief begrotingssaldo van 1,3 miljoen structureel, waarvan we, na inflatie-correcties, 8 ton kunnen inzetten. Het Collegevoorstel ter besteding van deze gelden is in lijn met de ideeën van de RL en kan op onze steun rekenen.

Wat betreft de nadere invulling van de 150.000 Maatschappelijk Budget, alsmede het onlangs bekend geworden voordeel uit de septembercirculaire van ruim 600.000 stelt de RL voor dat, analoog aan de besteding van de 8 ton, het College komt met invullingsvoorstellen. Dit zou wat ons betreft kunnen via van een proces dat samen met te Raad gelopen wordt. (Motie).

In het kader van eventueel benodigde gelden voor inhaalslagen zijn wij ook benieuwd naar het te verwachten jaarrekeningsaldo 2015. Bij de Berap was er een geprognotiseerd tekort van 750.000,- Hoe staat het inmiddels met deze verwachtingen?

De begroting 2016 is mede gebaseerd op het bestuursakkoord “werken aan een evenwichtig Roosendaal”. Tal van investeringen zijn in gang gezet of staan op de rol: investeringen in het voorliggende veld van het sociale domein, in de Binnenstad/centrumring, in het EAP en in de wijken en dorpen op basis van de dialoogsessies. De pijlers uit het bestuursakkoord: het sociale domein, Economie en Binnenstad, en Leefbaarheid en Wonen krijgen dus de afgesproken aandacht. Graag gaan we in deze beschouwing kort in op de begrotingsprogramma’s.

Programma 1.
Op het gebied van samenwerking in de regio volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Roosendaal participeert in allerlei samenwerkingsvormen waaronder de recente D6. In dat kader wordt er al voorgesorteerd op de aanbevelingen van de commissie Huijbregts. Is het mogelijk aan te geven welke koers Roosendaal hierin gaat varen en hoe denkt het College over een mogelijke herindeling?

Door de vele vormen van samenwerking wordt het nog belangrijker om als Roosendaal een duidelijke positionering te kiezen. Zo wordt er in de begroting gesproken over het creëren van een eenduidig imago, maar welk imago streven we na en voor wie? In de communicatie wordt ingezet op een nieuwe website. Wanneer is die operationeel? We zijn nieuwsgierig naar de integrale visie op communicatie. Kunt u aangeven wanneer het aangekondigde communicatie-beleidsplan verschijnt?

Met betrekking tot de veiligheid kunnen we constateren dat dit in goede handen is. Integraliteit heeft geleid tot een doeltreffende aanpak van overlast door jongeren maar ook tot resultaten als het gaat om de aanpak van druggerelateerde criminaliteit. Aandacht mag er naar onze mening wel uitgaan naar de recente trend om kleine (Poolse) supermarkten op diverse locaties binnen de stad te vestigen. Op zich prima, echter de hiermee gepaard gaande overlast is onverteerbaar.

Programma 2
Sport Cultuur en Recreatie, oftewel het cement van de samenleving. De RL hecht hieraan veel waarde. De Rl is erg blij met de nieuwe cultuurcluster. Het Brabant C fonds zou hier nog een extra impuls aan kunnen geven. Kan het College aangeven er daar nog ontwikkelingen zijn en gaat het College hierbij op zoek naar nieuwe initiatieven?

Op het gebied van Sport is de RL blij dat de investering in Klein Papendal leidt tot een verrijking van de toch al ruime sportmogelijkheid. De RL hoopt daarnaast dat bestaande sportaccommodaties verbeterd worden en dat het uitgevoerde onderzoek naar kunstgras voor buitensport accommodaties een impuls geeft in de aanleg hiervan. Wij blijven hierbij achter bij omliggende gemeenten.

Gelet op de problematiek bij sportverenigingen mbt een hoog energieverbruik is het, mede ook in het kader van duurzaamheid, een optie de oude verlichting op de buitensportaccommodaties te vervangen door energiezuinige en onderhoudsarme LED verlichting. De besparing op de energiekosten kan ten gunste komen van de verenigingen en dit kan de weggevallen Ecotaxsubsidie (gedeeltelijk) opvangen. Wellicht kan ook een energiebesparing worden bereikt met gebruik van zonnepanelen, waarbij de gemeente subsidie aan kan vragen bij het Ministerie, welke in de plaats gekomen is voor de Ecotaxsubsidie aan verenigingen. De RL overweegt een motie uit de post onvoorzien de vervanging van ledlampen te financieren. Gelet op de benodigde investering levert dit een structurele kapitaallast op van 75.000 euro. Vanaf 2017 kan deze last via het programma lopen.

De besprekingen omtrent de doordecentralisatie van de onderwijs-huisvesting zijn begonnen. Op dit moment is de gemeente samen met de schoolbesturen aan het aftasten hoe dit voor beide partijen zo goed mogelijk vorm kan krijgen. De RL onderschrijft de gehanteerde kaders in haar zorgplicht voor de onderwijshuisvesting en ziet graag dat deze door de gemeente ingebracht worden.

Programma 3 en 5
De Veranderagenda, die versterking van het voorliggend veld beoogt, zal de stijgende kosten in de zorg moeten drukken. Spelen de uitvoerders al voldoende in op de nieuwe werkwijze en in hoeverre wordt er uitvoering gegeven aan het principe één gezin één plan? De RL signaleert knelpunten in dossieroverdracht en samenwerking tussen betrokken partijen. Herkent u dit signaal en zoja, hoe gaat u hiermee om?

50% van onze inwoners voelt zich eenzaam en steeds meer mantelzorgers dreigen overbelast te raken. Onderwerpen, die om acties vragen. In de begroting 2015 kondigt u een cliënttevredenheidsonderzoek en een nulmeting aan over het functioneren van ons stelsel. De RL wil graag weten wat u gemeten heeft en wat de uitkomsten hiervan zijn.

We passen maatwerk toe bij het toekennen van ondersteuning aan minima; een goede zaak. Zo is onlangs het drempelbedrg bij Bijzondere Bijstgand afgeschaft. De 100% kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen is ook een voorbeeld. We vragen ons wel af of er een evenwichtige verdeling is tussen de ondergroep die voor vele zaken in aanmerking komt en de groep net daarboven, die overal net naast lijkt te pakken. Graag een reactie van de wethouder of aan die groep ook gedacht wordt en zo ja hoe?

Er verschijnen berichten dat het Rijksbudget voor de jeugdzorg niet toereikend is. Ondervindt Roosendaal hier al knelpunten en zo ja welke?

Zover ons bekend komen er extra plekken voor peuteropvang die betaalbaar zijn voor alle ouders. Heeft u daar al nadere informatie over?

Programma 4
Wonen en verblijven in Roosendaal is niet enkel meer een zaak voor de gemeente, steeds meer inwoners nemen actief deel aan de inrichting van hun omgeving door inspraak in wat er gaat gebeuren of door zelf actie te ondernemen. Voor groenbeheer is in 2015 €500.000 extra geoormerkt voor omvormingen. RL wil graag weten of dit toereikend was en wat er nodig is om de hele gemeente op deze wijze aan te pakken. We overwegen een amendement voor extra eenmalige middelen.

De voorgeschreven gifvrije onkruidbestrijding lijkt ons arbeidsintensiever en dus duurder. Kan de portefeuillehouder dit bevestigen en zo ja, hoe wordt hiermee omgegaan? Zijn extra middelen nodig? (Motie)
De kosten voor afvalinzameling en milieu laten een daling zien in 2017 t.o.v. 2016 van ca 1 miljoen. Mogen we ervan uitgaan dat deze daling ingegeven is door het aflopende contract voor afvalverwerking wat middels scherpe onderhandeling tot lagere lasten gaat leiden voor gemeente en burger?
Het instellen van een steunfonds voor huisuitzettingen is in lijn met wat we als raad, op initiatief van de RL, hebben besloten maar we vragen ons af of met een stijgend aantal uitzettingen dit bedrag toereikend is. We vragen ons ook af of de wooncorporatie een bijdrage levert aan dit fonds en zo ja, hoeveel per jaar.
Het extra budget dat in 2015 op ons initiatief middels een amendement bewerkstelligd is voor het ledigen van afvalbakken in de weekenden heeft een positieve invloed op het straatbeeld. Mogelijk dienen we voor verlenging hiervan opnieuw een amendement in, met de bedoeling deze inzet structureel te maken.
Qua wegbeheer is er een verschil tussen beschikbare en benodigde middelen. Dat baart RL zorgen omdat door uitstel van onderhoud deze achterstand zal groeien waardoor we achter de feiten lopen. In de recente RM over OOR is al sprake van een andere wijze van financiering die soelaas moet geven; ook geeft de portefeuillehouder aan dat de raad de mogelijkheid heeft om vanuit reserves en voorzieningen extra middelen beschikbaar te stellen. RL beraadt zich omtrent dit laatste.

Dit voorjaar heeft de Roosendaalse Lijst vragen gesteld over openingstijden van de horeca en het verdwijnen van festivals, dit in het licht van de aantrekkelijkheid van Roosendaal voor haar Jongere inwoners. Aanleiding voor het stellen van vragen was de door de geuite kritiek op het gebrek aan “beleving” voor jongeren. Aangezien jongeren de toekomst van Roosendaal vormen wil de Roosendaalse lijst graag bijgepraat worden over de voortgang van initiatieven welke in vervolg op onze vragen tot stand zijn gekomen.

Vluchtelingen
Hoewel het financieel de goede kant op gaat kunnen wij als lokale politiek onze ogen niet sluiten voor de wereldproblemen die thans ook voelbaar worden in de lokale leefgemeenschappen. Het vluchtelingenvraagstuk neemt steeds grotere vormen aan. Daar waar we als Roosendaalse Raad unaniem bereid zijn humane noodopvang te verlenen aan deze mensen die op de vlucht zijn gegaan omdat hun leven in gevaar was, moeten we ons ook realiseren dat een verdere opvang leidt tot een complexe vraagstukken. Niet enkel in de vorm van opvang/huisvesting, maar ook op het gebied van inburgering, onderwijs, wonen en werken. Wellicht goed om hier later met elkaar een soort van open dialoog aan te gaan.

Tot slot.
De Roosendaalse Lijst is zich er van bewust dat het samenstellen van de begroting een zeer intensieve klus is. Vanaf deze plaats dan ook een woord van oprechte dank en complimenten aan de het ambtelijk apparaat en het College voor het geleverde werk!