Biomineralenfabriek

Over het onderwerp van de Biomineralenfabriek zijn de laatste weken al vele meningen geuit in krant en social media. Het gaat dan ook over mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid, dus een eerste prioriteit wat Roosendaalse Lijst betreft. Om helder weer te geven hoe de Roosendaalse Lijst in dit onderwerp zit, plaatsen we de tekst van onze termijn in de Raadscommissie van 16 juni essentiële punten zijn vet gedrukt.

Tekst van termijn in Commissie vergadering:

Van alles wat er in een leefomgeving van inwoners van een stad kan gebeuren is datgene dat impact kan hebben op hun gezondheid een van de meest zwaarwegende factoren.

En vaak is het dan zo dat datgene wat men niet weet nog in grotere mate een stempel drukt op de beleving dan datgene wat men wel zeker weet.

Een drang naar meer feiten vindt de RL dan ook heel begrijpelijk en onderschrijft deze ook.

Natuurlijk wordt dat ten dele ook geborgd door Milieu Effect Rapportages, immers, wat slecht is voor het milieu zal ook niet bevorderlijk zijn voor de gezondheid. De toetsing of deze nodig was werd op 26 maart 2015 met nee beantwoord.
Roosendaalse Lijst wil eerlijk en helder zijn aangaande de verwachtingen van betrokken inwoners, dat houdt in dat we niet – in uitvoerende rol – op de stoel van de vergunningverleners kunnen of moeten willen gaan zitten en niet proberen te tornen aan procedures waar we nu geen invloed op hebben.

De Roosendaalse Lijst is niet de enige partij die zich zorgen maakt, inmiddels hebben ook meerdere collega fracties hun zorgen geuit. Niet zozeer omdat er keiharde bewijzen zijn dat de volksgezondheid in dit specifieke geval daadwerkelijk geschaad gaat worden, maar vooral omdat hieromtrent veel onzekerheid bestaat.
Het is dan volgens de Roosendaalse Lijst ook van belang, dat een nader onderzoek naar de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid, hierin helderheid brengt, voor de raad, het college, betrokken bedrijven maar natuurlijk ook in de eerste plaats voor de inwoners die hierbij betrokken zijn.

Krachtig en meest effectief zou zijn als dit verzoek vanuit de inwoners als visie in de procedure gebracht zou worden.

Een vraag van de Roosendaalse Lijst aan de portefeuillehouder:
Kunt u, via aanvullend en onafhankelijk onderzoek, een betrouwbare, gefundeerde en genuanceerde uitspraak doen over de gezondheidsrisico’s die de fabriek kan gaan veroorzaken. Zo ja, op welke termijn en welke gevolgen verbindt u aan de uitkomst hiervan? Zo nee, waarom niet?

De wethouder gaat met alle belanghebbenden in dialoog door binnenkort met bewoners en aktiegroep rond de tafel te gaan zitten, iets dat we als Roosendaalse Lijst enkel maar kunnen toejuichen. Als de dialoog tussen de werkgroep Bionmineralen eerder had plaatsgevonden, dan had nu de discussie qua inhoud wellicht anders verlopen.

Het inbrengen van het gezondheidsonderzoek dient volgens Roosendaalse Lijst te geschieden op dat moment dat de uitkomst ervan (welke deze ook zal zijn) het meest effecief is, vergezeld van het juiste instrumentarium in die procedure om er ook meteen actie aan te verbinden. Verder is Roosendaalse Lijst van mening dat men mag vertrouwen op de expertise van bedrijven als OMWB en GGD.