Gebiedsvisie de Groene Kamers

Ga voor kleinere percelen en levensloop bestendige woningen in een nieuw te ontwikkelen gebied.

Bovenstaande oproep werd gebracht door ons fractielid Marco Schillemans tijdens de behandeling van de gebiedsvisie de Groene Kamers afgelopen donderdag. Het gaat hier over het gebied tussen Langdonk, de Kavelstraat – sportpark Vierhoeven.

De woningen waar we een pleidooi voor hielden moeten in onze ogen ontwikkeld worden vanuit inwoners zelf. In dit geval door een zogenaamd CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Onze oproep kon niet rekenen op een concrete toezegging van de wethouder waardoor wij, samen met andere partijen, met moties zullen komen om meer sturing te geven.

Om meer ruimte te creëren voor woningen in deze groene ruimte heeft de Roosendaalse Lijst het voorstel gedaan om het westelijke gedeelte van het volkstuincomplex te verplaatsen aansluitend aan het huidige complex aan de Noordzijde. Hierdoor kan het complex zelfs nog groeien!
In de discussie tijdens de commissie kwam ook het doortrekken van de Willem Dreesweg ter sprake. Als dit niet gebeurt is er opnieuw meer ruimte om woningen – groen – water toe te voegen.

De Roosendaalse Lijst haalde, samen met Groen Links, aan om ook de optie te bekijken om de Antwerpseweg aansluiting te geven op de Burgemeester Schneiderlaan en hierdoor de ontsluiting beter te gaan realiseren. Hierdoor is het doortrekken van de Willem Dreesweg überhaupt niet meer nodig. We zullen hierover dan ook gezamenlijk met de andere partijen met een voorstel komen richting het college.