Integraal Veiligheidsplan 2023-2026

Op donderdag 26 januari 2023 lag het raadsvoorstel Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 voor in combinatie met de raadsmededeling uitvoeringsprogramma 2023. In dit plan heeft de Roosendaalse Lijst zich hard gemaakt voor een 4-tal punten.
 
Veiligheidsgevoel

Vanuit onze inwoners uit de stad en dorpen ontvangen wij regelmatig signalen over een
afnemend veiligheidsgevoel. Een reden hiervoor die regelmatig wordt genoemd is de
“onzichtbaarheid” van de politie in onze wijken en dorpen. Dit blijkt ook uit een recent
gepubliceerd onderzoek van het CBS over de politiewaardering in 2021. Vanuit dit onderzoek
blijkt dat slechts 27,2% van onze inwoners tevreden is over de zichtbaar van de politie in hun
buurt. Gemiddeld is 34,5% van de inwoners van Nederland tevreden over de zichtbaar van de
politie in hun buurt. 
 
De Roosendaalse Lijst vindt dat zichtbare politieaanwezigheid in wijken en dorpen ertoe leidt dat het
veiligheidsgevoel van inwoners verbeterd en inwoners sneller/makkelijker hun signalen
omtrent criminaliteit zullen melden bij de politie. In het integraal veiligheidsplan is
beschreven dat “wijkgericht werken” een van de vijf lokale accenten is voor de gemeente
Roosendaal de komende vier jaar.
 
Preventie ter voorkoming van crimineel gedrag

De aanpak van jeugdoverlast en preventie ter voorkoming van crimineel gedrag is eveneens
benoemd als lokaal accent voor de gemeente Roosendaal de komende jaren. In het integraal
veiligheidsplan staat in paragraaf 4.1 “jeugdoverlast en – criminaliteit” beschreven dat wordt
gefocust op basisschoolleerlingen uit groep 7/8. Deze keuze begrijpen wij voor de langere
termijn. Voorkomen is immers beter dan genezen. Naast de focus op groep 7/8 dient naar
onze mening voor korte termijn ook te worden gefocust op “oudere” jongeren. En dan
specifiek de jongeren welke niet in Nederland naar school gaan of helemaal niet naar school
gaan. Deze groep jongeren zijn namelijk niet in beeld van de jeugdprofessionals welke
werkzaam zijn op de verschillende middelbare scholen en MBO’s in de gemeente
Roosendaal. In plaats daarvan zouden deze jongeren in beeld moeten zijn bij de
jongerenwerkers die vanuit WijZijn Traverse Groep werkzaam zijn in de gemeente
Roosendaal. Over dit laatste hebben wij onze zorgen gezien het beperkte aantal
jongerenwerkers dat werkzaam is binnen onze gemeente. De Roosendaalse Lijst ziet kansen met de inzet van jongerenwerkers.
 
Aanpak verkeeraso’s 

De aanpak van verkeersaso’s was door de politie en portefeuillehouder in 2022 als belangrijke
prioriteit benoemd. Naar mening van de Roosendaalse Lijst is de aanpak van verkeeraso’s ook voor 2023 opnieuw een belangrijke prioriteit. Onder andere een uitbreiding van het aantal verkeerscontroles rondom hardrijders in de wijken, de dorpen en het buitengebied ziet de Roosendaalse Lijst als één van de oplossingen.

Cybercriminaliteit 

Tot slot vraagt de Roosendaalse Lijst aandacht voor de aanpak van cybercriminaliteit. In het integraal
veiligheidsplan is rondom dit onderwerp aangegeven dat er acties opgezet zullen gaan
worden om het risicobewustzijn en het zelf beschermend gedrag van inwoners en
ondernemers te vergroten. Daarnaast lijkt het de Roosendaalse Lijst een goed idee om tijdens de Nationale Week van de Veiligheid in oktober 2023 extra aandacht te besteden aan cybercriminaliteit.