Kadernota 2016

Hieronder de 1e termijn van de Roosendaalse Lijst tijdens de Raadsvergadering over de Kadernota 2016 van 11 juni j.l.:

Kadernota

“Voorzitter,

Twee weken geleden hebben we tijdens de commissie uitgebreid gesproken over de inhoud van de kadernota. Fracties hebben hun visie met elkaar gedeeld en het College heeft hierop gereageerd en vele vragen beantwoord. De RL spreekt haar dank uit voor het vele werk en aandacht dat hieraan is besteed door het College en ambtelijk apparaat; complimenten.

Na eerst nog even een korte indruk te schetsen van deze kadernota, beperk ik me in de eerste termijn in hoofdzaak tot de moties die wij gaan indienen.

De thans voorliggende kadernota borduurt voort op de bestuurs-overeenkomst en laat zien dat Roosendaal er goed voorstaat en dat de financiën op orde zijn. Extra bezuinigingen blijven voor het 4e opeenvolgende jaar achterwege en er is zelfs ruimte voor investeringen in het sociale domein, de economie en de binnenstad.

Natuurlijk zijn er ook risico’s te melden: de gevolgen van de meicirculaire, en straks de septembercirculaire, hakken er voor het sociale domein, mede door het nieuwe verdeelmodel, goed in. Graag een korte een reactie van de wethouder hierop.

De RL geeft haar volledige steun aan de Kadernota: een realistisch, degelijk en goed onderbouwd document zonder opsmuk en met verstandige keuzes waarin aandacht is voor innovatie, hervorming en eigen kracht.

Een kadernota waarin in onze optiek de juiste voorstellen zijn gedaan, om de financiële opgave van ruim 2 miljoen in te lossen. Voorstellen waarbij de taakstelling op sport, cultuur en recreatie op een andere wijze is ingevuld, zodat deelname hieraan betaalbaar blijft voor onze verenigingen en inwoners. Daar zijn wij bijzonder blij mee!

Er blijft in deze kadernota echter weinig ruimte voor iets extra’s. De RL komt nu dan ook niet met voorstellen die een extra claim leggen op financiele middelen. Wel komen wij met een voorstel om het niet gecalculeerde extra voordeel op de aanbesteding van zwembad de Stok en het voordeel uit de meicirculaire aangaande de niet geoormerkte gelden 2016 tijdelijk te reserveren, zodat we daar later in het najaar als Raad zelf een bestemming aan kunnen geven.
We hebben dan, in het najaar en na de bestuursrapportage, meer voortschrijdend inzicht dan op dit moment en worden zo als Raad bij de begrotingsbehandeling prima in stelling gebracht. Het gaat hier om een bedrag van ruim 8 ton waar niet het College maar wij als Raad een bestemming geven.

Mocht blijken dat ook nog ruimte gevonden kan worden uit saldo van de jaarrekening 2014 (die nog vastgesteld moet worden) dan maken wij ons sterk om uit dit saldo in ieder geval extra in te zetten op onderhoud van groen en grijs. De bij begrotingsbehandeling 2015 vrijgemaakte vijf ton is een prima eerste aanzet, maar er is meer nodig. Wat ons betreft mag hierbij goed gekeken worden naar het onderhoud en veiligheid van fietspaden.

Op de hoofdthema’s uit het bestuursakkoord is veel gebeurd en er staat nog veel op de rol. In de commissie is al uitgebreid gereageerd op: de veranderagenda sociaal domein, de herstructurering van de WVS, het economisch actieplan, het parkeerplan, het GVVP, de duurzaamheidsagenda en de doordecentralisaties in het onderwijsveld. Allemaal zaken waarmee het College stevig bezig is en waarvan we nog dit jaar de voorstellen verwachten.

Een voortvarend College, want al eerder zagen ondermeer de woonagenda, het binnenstadsplan, de cultuurcluster, het programma vitale wijken en dorpen en in het sociale domein “Roosendaal stad van de menselijke maat” het licht. Complimenten voor deze daadkracht!

Eén vraag was wat ons betreft nog niet afdoende beantwoord en dat betreft de haalbaarheid van de bezuinigingen op de WVS. Hopelijk kan de wethouder daar nu wel duidelijkheid geven.

Wat betreft onze andere moties: In aansluiting op de vastgestelde woonagenda vinden wij dat er een steunfonds moet komen met als doel het toenemend aantal huisuitzettingen vanwege huurachterstanden terug te dringen. Een fonds dat samen met de wooncorporaties opgezet en beheerd zou kunnen worden en waaruit onder bepaalde voorwaarden, uitnames kunnen plaatsvinden voor schrijnende gevallen.

Wij vragen ook aandacht voor de jongeren. We verliezen aantrekking op hen met het gevaar dat ze wegtrekken uit Roosendaal. Inzetten op HBO, passende woonruimte maar ook op faciliteiten voor festivals en activiteiten is van belang. Advies vanuit de Jongerenraad is daarbij onontbeerlijk. Wij komen nu dan ook met een motie om te zorgen dat deze Raad nog meer aan de voorkant betrokken wordt bij strategische besluitvorming.

Tot slot: bij de alternatieve dekkingsmogelijkheden noemt u in de Kadernota o.a. het regionaliseren van het bibliotheekwerk en podium-kunsten. Dit vergt volgens u wel nader onderzoek en de mogelijke besparing moet nog worden geconcretiseerd. Wij komen dan ook met een motie waarin wij u opdracht geven om deze mogelijkheden te onderzoeken en te bepalen wat voor gevolgen deze regionalisering heeft voor de genoemde onderwerpen en wat de besparing kan zijn.

Een motie waaraan wij ook steun geven betreft een motie over kaderstelling investeringen in het sociale domein, waar wij vooraf samen met CDA, SP en VVD over hebben gesproken. CDA zal deze motie toelichten.”